Nurture – 30/04/2020 – Emotion Talks 4

A chàirdean, tha mi an dòchas gu bheil an obair againn air ‘Emotion Talks’ a’ còrdadh ribh. Tha Bucas agus Cuilean coltach ri daoine ainmeil san taigh againn a-nis! 😃

I hope that you’re enjoying the work on ‘Emotion Talks’. Bucas and Cuilean are like celebrities in our house now! 😃

Tha Bucas a’ faireachdainn pròiseil (proud) an-diugh, as dèidh a’ dol a mach airson a’ chiad cuairt aig Cuilean.

Bucas is feeling proud today, after going out for Cuilean’s first walk.

Bucas a’ faireachdainn pròiseil.

Am feuch sibh cartoon a dhèanamh leis na caractaran agaibh a’ faireachdainn pròiseil an-diugh? Cuir post-d thugam le sin mus urrainn dhuibh cuideachd!

Will you try to make a cartoon with your own character feeling proud about something today? Email me your creations if you can too!

Gabh spòrs!

Have fun!

Dawn 😊