C2 – taic-ionnsachaidh – 8.2.20

Madainn mhath / feasgar math C2!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a an turas seo agus leis an digraf ao an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C2! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2b and with the digraph ao this week.  This is the last support for learning lesson I will post before the summer holidays, so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

a) Fonaigs: Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an digraf ao an t-seachdain seo.  Practas a’ leughadh nam facal agus a’ sgriobhadh nam fuaimean anns a’ Phowerpoint.  Is urrainn dhut na leabhraichean Sgaoth a leughadh airson barrachd practas air na fuaimean seo agus air fuaimean agus faclan eile a tha sinn air a bhith ag ionnsachadh.

We’ re learning more about the digraph ao this week.  Practise reading the words and writing the sounds.  You can read the Sgaoth books for more practice in reading these sounds and to go over other sounds and sight words we have been learning.

fonaigs ao – powerpoint

fonaigs ao – pdf. without sound (audio track below)

Sgaoth Deideagan 2 p ph ao ea – powerpoint le fuaim

Sgaoth Deideagan 2 p ph ao ea – pdf gun fhuaim – audio track below

Sgaoth Air an Tuath 7 st agus ao  – powerpoint le fuaim

Sgaoth Air an Tuath 7 st agus ao – pdf gun fhuaim – audio track below

b) Facail chumanta / sight words:  Seo seata 2a.   Tagh 3 air nach eil thu cinnteach airson ionnsachadh an t-seachdain seo.

Here is set 2a of the sight words.  Choose 3 that you’re not sure of to learn this week.

Seo fuaim agus powerpoint airson do chuideachadh.  Tha facail ùra ann an clò gorm.  Dh’ionnsaich thu na facail ann an clò uaine mar thà.

Here is an audio track and a powerpoint to help you.  The new words in the powerpoint are in blue ink.  The words in green ink are ones you have already learned in set 1 or other words from set 2.

Facail chumanta 2a  – powerpoint 

c) Geama:  Cluich geama le litrichean measgaichte – geama k air a’ bhlog seo no faodaidh tu geama eile bhon bhlog a thaghadh.  Practise spelling common words by playing the jumbled letters game on the following blog.  Or if you prefer, you could try a different game from that blog:

Geamannan airson leugadh agus litreachadh: