C4 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20

Madainn mhath / feasgar math C4!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a agus ag ionnsachadh mu dheidhinn fuaimreagan-cuideachaidh neo-fhaicsinneach an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C4! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2b and learning about invisible helping vowels this week.  This is the last lot of support for learning work I will post before the summer holidays, so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

a) Fonaigs: Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn fuaimreagan-cuideachaidh an t-seachdain seo.  Coimhead air a’ phowerpoint no pdf seo agus practas a’ leughadh agus a’ litreachadh nam facal ann.

We’ re learning about helping vowels this week.  Look at the powerpoint or pdf and practise reading and spelling the words in it.

Fonaigs fuaimreagan-cuideachaidh C4 le fuaim

Fonaigs fuaimreagan-cuideachaidh C4 – pdf (audio track below)

b) Facail chumanta / sight words:  Seo seata 2b.  Dè an fheadhainn is urrainn dhut a leughadh mar thà?  Tagh 5 a tha doirbh dhut a leughadh no a litreachadh airson ionnsachadh an t-seachdain seo.  Mas urrainn dhut a h-uile fear a leughadh agus a litreachadh, feuch seata 3a.

Here is set 2b of the sight words.  Which of them can you read already?    Choose 5 that are tricky for you to either read or spell to work on this week. If you can read and spell them all already, have a go at set 3a

Seo fuaim agus powerpoint airson do chuideachadh.  Tha facail ùra ann an clò ghorm.  Dh’ionnsaich thu na facail ann an clò uaine mar thà.  Practas iad le bhith a’ cluich an geama gu h-iosal.

Here is an audio track and a powerpoint to help you.  The new words in the powerpoint are in blue ink.  The words in green ink are ones you have already learned in set 1 or other words from set 2.  You could practise them by playing the game at the end of this blog!

Facail chumanta 2b

c) Geama:  Cluich geama le litrichean measgaichte – geama k air a’ bhlog seo no faodaidh tu geama eile bhon bhlog a thaghadh.  Practise spelling common words by playing the jumbled letters game on the following blog.  Or if you prefer, you could try a different game from that blog:

Geamannan airson leugadh agus litreachadh: