Taobh na Pàirce’s Got Talent C4-7 – Na Toraidhean (The Results)

Tha sinn air ais.  A bheil sibh deiseil?  Saoil cò tha air buannachadh Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)?  Gheibh sibh a-mach gu h-ìosail.

We are back.  Are you ready to find out who has won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)?  You will find out below.