[C2C – 2020.26.06] Dihaoine | Friday

An latha mu dheireadh ann an clas 2! The last day in class 2!

Tha mi duilich nach eil sinn ri chèile airson an latha mu dheireadh againn ach ‘s urrainn dhuinn a bhith ri chèile air loidhne agus ann an spiorad – dìreach coimhead air a’ bhideo gu h-ìosal.

Chì mi a-rithist sibh anns an Lùnastal nuair a bhios sibh ann an Clas 3.  Tha mi an dòchas gum bi làithean-saora math agaibh uile!

I’m sorry that we’re not together for our last day but we can be together on line and in spirit – just watch the video below!

I will see you again in August when you will be in Clas 3. I hope you all have a great holiday!

Le gaol bho Ms. Clark