Soraidh Leibh C7 | Farewell C7

Clas 7,

Abair latha.   An latha mu dheireadh agaibh ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sibh air bliadhnaichean sona  chur seachad an seo agus tha sibh a-nis deiseil airson an ath cheum a ghabhail.  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh làn toileachais agus gu bheil iomadh deagh chuimhneachan agaibh.  Abair bliadhna a bha againn còmhla – adventure dhuinn uile, ann an dòigh!

Tha e air a bhith na thlachd dhuinne a bhith gar teagasg fad an bliadhna agus an adhartas agaibh, nar cuid obraich, agus mar inbhich òga, fhaicinn. Tha sibh aig toiseach ur slighe, agus an ìmpis ceum a ghabhail air an ath ‘adventure’ agaibh.  Tha sinn a’ guidhe gach soirbheachadh dhuibh.

Mu dheireadh, tha sinn airson taing mhòr a thoirt dhuibh, agus dha ur pàrantan airson an taic, na deagh dhùrachdan agus na preusantan coibhneil a thug sibh dhuinn aig deireadh an teirm seo.  Mòran, mòran taing.

An seo gheibh sibh leath-bhreac den Leabhar Bliadhnail agaibh.  Tha e dìreach air leth agus tha mi an dòchas gun còrd e riubh.  Tha leath-bhreacan ceart a’ tighinn thugaibh agus gheibh sibh iad anns an Lùnastal, nuair a gheibh sinn cothrom a bhith cruinn còmhla a-rithist. Taing mhòr do Mgr Neithercut airson an obair mhòr a rinn e air an leabhar seo agus do Ms Hoy a dh’obraich cho cruaidh air am fiolm.

 

Sin agaibh e! Agus, tha sibh air fàs eòlach ormsa feadh na bliadhna agus an gaol a tha agam air ‘quote no dhà’; fàgaidh mi iad seo agaibh. 

Deagh shaor làithean agus chì sinn a-rithist sibh!

Le gaol bho

Ms Brown, Ms Hoy, Mr Neithercut agus Mr Vitry

Bun-sgoil Taobh na Pairce Leabhar Bliadhnail C7 2020

 

Primary 7,

What a day. Your last day at Taobh na Pàirce. You’ve spent seven happy years here and you’re now ready to take your next step.  We hope you are feeling excited and that you take many happy memories with you.  What a year it’s been – an adventure for all of us!

It has been our pleasure to be your teachers; to see your progress, not only in your learning, but in how you have grown into young adults. You are at the start of your journey and about to take your next step on your very own adventure. We wish you every success.

 

Finally, a thank you to you all and to your parents. Thank you for your support throughout the year and for your kind wishes and generous gifts. Mòran taing.

Here you will find a digital copy of your yearbook. I hope you will enjoy reading it as much as I did.  You will receive a hard copy of this when it arrives and we hope to be able to share these with you in August, when we hope to have an opportunity to bring you all back together again.  A huge thanks to Mr Neithercut for all his hard work on the yearbook and to Ms Hoy for pulling the film together. 

 

And that’s it! It’s safe to say that you have got to know me and my ways this year, so you won’t be surprised that I am leaving you with some quotes…

Have a fantastic holiday and we will see you very soon!

With love,

Ms Brown, Ms Hoy, Mr Neithercut and Mr Vitry

Bun-sgoil Taobh na Pairce Leabhar Bliadhnail C7 2020