A’ chiad seachdain slàn againn còmhla | Our first full week together

Tha tòrr spòrs air a bhith againn an t-seachdain seo!

We have had lots of fun this week!

Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ leughadh leabhraichean.

We have enjoyed reading books.

Rinn sinn bataichean cunntaidh gus ar cuideachadh le bhith ag ionnsachadh na h-àireamhan againn sa Ghàidhlig. Tha sinn ag ionnsachadh cunntadh suas ri còig agus air ais a-rithist!

We made counting sticks to help us to learn our numbers in Gaelic.  We are learning to count up to five and back again!

Chleachd sinn aodach agus glaodh gus taisbeanadh plaide a dhèanamh airson ar balla.

We used fabric and glue to make a blanket display for our wall.

Anns an leasan PE againn chluich sinn geama solais trafaic agus bhruidhinn sinn mu bhith a’ dol tarsainn air an rathad gu sàbhailte.

In our PE lesson we played a traffic lights game and we talked about crossing the road safely.