Tha clas a h-aon purpaidh air a bhith ag obair trang | C1P have been working hard

Tha clas a h-aon air a bhith ag obair trang fad na seachdaine air àireamhachd.  Thòisich sinn pàtrain domino is àireamhan aithneachadh agus a’ cunntadh suas is sìos gu deich.  Abair gun do chòrd an t-òran seo riutha! : https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo

C1 purpaidh have been working hard all week on their numerical skills.  We’ve been learning to recognise numerals and domino patters as well as counting up and down to ten in Gaelic.  This song has been a big hit with the class! https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo