C1 Gorm s.t. 7.9.20 | w.b. 7.9.20

An t-seachdain seo, chùm sinn oirnn ag ionnachadh làithean na seachdain. Chleachd sinn an t-òran seo:

This week we continued learning the days of the week. We used this song:

Seo agaibh ceangal gu bhideo eile feumail cuideachd |  Here is a link to a useful video too.

An ath-sheachdain, bidh sinn a’ tòiseachadh air sgeulachd ùr – An Tuineap Mòr. Next week we are starting a new story – The Enormous Turnip.

Seo an ceangal | Here is the link:

A’ Bh-uas Nic an Tòisich | Mrs Mackintosh