25.9.20

Halò!

Deireadh seachdain trang eile!

An t-seachdain seo thòisich sinn topaic ùr: Ar Coimhearsnachd – Lìte. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn na bha sin eòlach air mar-tha, na bha sinn airson ionnsachadh agus mar a dh’ionnsaicheas sinn e.

Air Dimàirt, chaidh sinn air chuairt gu Uisge Lìte agus dhan Chladach. Bha tòrr spòrs againn. Chunnaic sinn tunnagan, radain, acair mòr agus eala bhàn. Seo sinn:

Nuair a thill sinn, rinn sinn sgeidse peansail de shealladh bhon chladach:

Maths:

Tron t-seachdain, dh’obraich sinn air cuir-ris le bhith cleachdadh diofar ro-innleachdan. Cuideachd, rinn sinn barrachd obair air stiuiridhean nuair a chaidh sinn a-mach dhan raon-chluiche. Chluich sinn geama stiuiridhean agus chruthaich sinn cuartan. Seall:

   

Litearrachd:

Sgrìobh sinn leabhar-latha mu ar cuairt  Dimàirt, ag innse na chunnaic sinn agus na bha sinn a’ smaoineachadh / a’ faireachdainn.

Tiorraidh an-dràst’!