Matamataig agus geamannan | Maths and games

Mar phàirt den phrògram Matamataig SEAL againn, tha sinn ag obair air aithneachadh gu luath pàtrain dot gun a bhith gan cunntadh. Bidh sinn a’ coimhead air pàtranan domino, pàtrain paidhrichean agus dotagan ann an arraidhean no pàtrain air thuaiream. Deagh dhòigh air taic a thoirt don ionnsachadh agus geamannan bùird a chluich! Carson nach fheuch thu e aig an taigh?

As part of our Maths programme SEAL, we are working on quickly recognising dot patterns without having to count them.  We look at domino patterns, pairs patterns and dots in random arrays or patterns.  A great way to support this learning and to play board games!   Why not have a go at home?

Seo ceangal le faidhlichean fuaim airson na h-àireamhan Gàidhlig.

Aireamhan | Numbers

Here is a link with sound files for the Gaelic numbers.

Gabh spòrs!  Have fun!