s/t/21.9.20

Matamataig

An t-seachdain seo, bha sinn ag obair air toirt air falbh agus luach a-rèir àite

. Airson Matamataig Cìnn, bha sinn ag obair air na clàran urraid,

 

Cànan

Airson sgrìobhadh pearsanta, rinn sinn uile leabhar-là. Ath-sgrìobh sinn stòiridh cuideachd agus bha sinn ag obair air fonaigs Beurla.

 

Seo na facail a bha sinn a’ litreachadh an t-seachdain seo:

 

Ealan

Bha sin a’ coimhead ri obair Kandinsky a-rithist agus rinn sinn obair le cearnagan.

Spòrs

Ag àm spòrs bha sinn ag obair air ionchaidheachd agus bha sinn a’ dèanamh rèisean.