An t-seachdain seo: 31mh den Lunasdal

An t-seachdain seo, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh torr!

Seo na rudan a bha an clas airson innse dhut mun t-seachdain seo.

  • “Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Matamataigs le dominoes.”
  • “Bha sinn a’ cur ris”.
  • “Feumaidh sin dèanamh an obair agus an uairsin cluich”
  • “Bha sinn a’ sgriobhadh mu dheidhinn Goldilocks”
Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sgrìobhadh, le litrichean mòra is bearanan corraig.
fonaigs
Dh’ionnsaich sin mu dhedhinn fonaigs!

Cuimnich, bidh sinn a’ sgrìobhadh a’ bhloga gach seachdain aig àm bìdh Dihaoine againn.

Tha mi an dochas gum bi deireadh-sheachdain shocair agaibh uile, C2O.

C7 – Seachdain 31.08.20

Cànan

An t-seachdain seo tha bha sinn a’ coimhead air ar faclan cumanta is gach Diciadain tha sinn gu bhith ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ litreachadh ar faclan chumanta.

Dh’èist sinn ri stòiridh ‘Ghealltanas Math ag Droch Phaigheadh’ An uairsin bhruidhinn sinn mun stòiridh.  Bha  sinn ath sgrìobhadh an stòiridh is a’ cruthachadh bùird-stòiridh às ùr.

Bha sinn a’ ruith thairis air a’ bhriathrachas againn is choimhead sinn air ‘Thuirt e’ agus chruthaich sinn dealbhan mun cuairt air stòiridhean le ‘Thuirt e’

Matamataig

Ann am matamataig bha sinn ag ionnsachadh an dòigh cleithe airson iomadachadh fhada.  Tha sinn a’ smaointinn gu bheil an dòigh colbh nas fhèarr!!  Bha cuid againn ag obrachadh air uiread agus clàran uiread cuideachd.

Thòisich sinn ri bhith a’ coimhead air uair le Mgr Vitry cuideachd.

Pròiseact

Ann am Pròiseact tha sinn a’ coimhead air Alba Nuadh.  Bha sinne a’ coimhead Altas na h-Alba.  Bha sinn ag ainmeachadh na bailtean is àitichean às aithnichte ann an Alba.

Spàinnteis

Bha sinn ag obrachadh air ‘Mi Rutina Diaria’ – My Daily Routine

Slàinte is Sunnd

An t-seachdain seo thòisich sinn air ‘Ceasnaich Do Bheachd-Inntinn’  Bhruidhinn sinn mar chlas air dè seòrsa beachd-inntinn a bh’ againne.  Beachd-inntinn suidhichte no beachd-inntinn fàis.  Gu mì-fhortanach tha feadhainn againn a’ smaoineachadh nach eil beachd-inntinn fàis againn…..FHATHAST.

Aig sgoil a’ choille an t-seachdain seo | At Forest School this week

Aig sgoil a’ choille Dimàirt chaidh sinn dhan phàirc leis a’ Bh-uas Horne. Abair gu robh e spòrsail. Dh’innis a’ Bh-uas Horne dhuinn mu dhiofar chraobhan is duilleagan; eibheann, calltainn am measg feadhainn eile. Sheall i dhuinn gu robh cuid duilleagan buidhe oir tha an fhoghar air fàire.
Bha bann-làimhe again uile far an do stic sinn na rudan a lorg sinn – duilleagan, iteagan, maidean is lorg cuidfeigin mathan cuideachd!
An uair sin, shuidh sinn is sheall sinn dha chèile na lorg sinn. Rinn mi dealbhan den rusg le crèidheanan is lorg sinn smeuran. Choisich sinn dhachaidh tron choille.

For Forest School on Tuesday we went to Pilrig Park with a’ Bh-uas Horne. She showed us lots of leaves including ivy, sycamore, hazel and our favourite; helicopter leaves which we threw in the air! She showed us how some of the leaves has turned yellow because Autumn is almost coming.
We all had bracelets where we stuck the leaves, feathers and sticks that we found. One boy even found a bear!
Then we sat in a circle and showed each other what we’d found. We took bark rubbings with crayons, found blackberries and walked back to school through the forest.

Why we’ve got to a good start!

In C6 we have got off to a good start because we are all starting to make new friends. We are enjoying being in the big class and we have been working in lots of different groups. When we did outdoor learning, we were working with partners we didn’t know and this helped us to get to know each other. We had to have courage and self confidence to work with people we don’t know and use team work skills to make sure everyone was feeling included.

Maths

We have been learning about Place Value and learning or practising the names of each of the columns. We were practising reading and writing large numbers.

We had a practise of multiplying different numbers by 10, including large numbers and decimals and we know that the rule is:

Move all digits together one place to the left.

Literacy

We are learning about Traditional Tales and getting used to speaking and using Gaelic again.

We have been writing diary entries based on a story called Bodach na t-Sìlein Eòrna.

We have also been writing a short story based on a story called Babushka.

C4B a’ dol dhan coille uisge

Ann an C4B tha sinn a’ toiseachadh am bliadhna le cuspair mu dheidhinn an sgeulachd Meusaidh anns a’ Choille Uisge. An toiseachd, choimhead sinn air a’ chiad duilleag agus rinn sinn mapaichean sgeulachd airson sealltainn na a bha sinn a’ smaoineachadh a bhios a’ tachairt san sgeulachd.

An uairsin smaoinich sinn mu dheidhinn na dòighean a chleachd Meusaidh airson a’ choille uisge a ruigsinn. Chaidh i air trèan, plèana mhòr, plèana bheag, bàta-smùid agus canù. Sgrìobh sinn stiùireadhan airson Meusaidh agus rinn sinn plèana a-mach à pàipear airson faicinn dè cho fad ‘s a shiubhaladh fear mòr is fear beag.

Bha spòrs againn. Tha sinn airson bàtaichen a dhèanamh an ath-sheachdain.

Tìoraidh bho,
Clas 4B