Clas 1 G s.t. 5.10.20 | Class 1 G w.b. 5.10.20

An t-seachdain seo, rinn sinn an sgeulachd ‘Isean Drisean’ agus bhruidhinn sinn mu bhith a’ cleachdadh fhaclan le fuaimean a tha coltach agus mar a dh’aithnicheas sinn iad. Bha an clas cuideachd  a’ feuchainn ri faclan fuadain a dhèanamh an àrd leis na h-aon fuaimean ris na h-ainmean aca.

This week we did the story ‘Isean Drisean’ and we spoke about rhyming words and how to identify them. The class also took part in nonsense rhyming, and had to think of a nonsense word to rhyme with their name.

Dh’ionnsaich sinn mu cumaidhean 2sh. Choimhead sinn air cearcall, triantan, ceàrnag agus ceart-cheàrnachSeo cuid de bhideothan mu chumaidhean; 

We learned about 2D shapesWe looked at circle, triangle, square and rectangle. Here are some videos about shapes: 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-ceart-chearnach 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearnag 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearcall 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-triantan 

Lorg sinn na cumaidhean san àrainneachd againn. We found the shapes in our environment.

A thaobh slàinte is sunnd, tha sinn air a bhith bruidhinn air ceasnaich do bheachd- inntinn. Tha fios againn gum bi sin a’ dèanamh adhartas ma tha sinn a’ cumail a’ dol agus a’ dèanamh practas. Aig spòrs, bha sinn a’ sadail is a’ glacadh bàla. Tha sinn uile nas fhèarr air a-nis!

For health and wellbeing, we have been speaking about challenging our mindset. We know that we will make progress if we keep going and practise. At PE we were throwing and catching a ball. We are all better now!

 

 

Seall air na dealbhan brèagha a rinn sinn. Look at our beautiful pictures.

 

A’  Bh-uas Nic an Tòisich | Mrs Mackintosh