Tha a’ chiad teirm againn ann an Clas 1 seachad! | Our first term in Clas 1 is over!

An t-seachdain seo, rinn sinn barrachd le faclan comhardaidh, a’ cleachdadh rannan sgoil- araich bhon leabhar Rannan Chloinne rin Seinn. Gheibh sibh rannan an seo: https://seosibh.storlann.co.uk/thigachluich/

This week we did more with rhyming words using nursery rhymes, from the book Rannan Chloinne rin Seinn. You’ll get rhymes here:  https://seosibh.storlann.co.uk/thigachluich/

Bhruidhinn sinn air feartan chumaidhean 2sh. We spoke about the properties of 2D shapes.

Airson pròiseact, bhruidhinn sinn air sàbhailteas le cungaidhean agus ceimigean a chì thu san dachaigh.

For project, we spoke about safety around medicines and household chemicals.

    

Sin agaibh e!  Abair teirm thrang. Dh’ionnsaich sinn tòrr agus bha spòrs is fealla-dhà againn cuideachd. Tha min dòchas gum bi beagan fòis agaibh uile. Nuair a thilleas sinn dhan sgoil, às deidh na laithean saora, bidh sinn a’ dèanamh cleasan sporsail mu Oidhche Shamhna!  Leughidh sinn ‘Leum suas air an sguaib’ agus bidh sinn a’ smaoineachadh mu na caractaran.

That’s it! What a busy term. We learned a lot and had fun too. I hope you all have a rest. When we return from the holidays we will be having some fun connected with Halloween!  We will read ‘Room on the Broom’ and be thinking about the characters.

A’  Bh-uas Nic an Tòisich | Mrs Mackintosh