Clas 1 Uaine

Tha seachdain air leth mhath air a bhith aig a’ chlas air ais sasgoil. Air Dihaoine, bha tòrr spòrs aca a’ comharrachadh Oidhche Shamhna agus a’ dèanamh ceàirdean Oidhche Shamhna.  

An ath sheachdain, bidh sinn a’ coimhead a-rithist air an sgeulachd Leum Suas air an Sguaib, gheibhear bhidio den sgeulachd air a leughadh an seo;https://www.youtube.com/watch?v=0EA-Xa2KS-o&t=3s  

Bidh an clas cuideachd a’ tòiseachadh ag ionnsachadh fonaigs Ghàidhlig agus mar a chuireas iad litrichean gu ceart. Bidh sinn a’ dèanamh an fhuaim, c agus a an t-seachdain seo. Dèan cinnteach gun toir thu sùil air post-phàrantan airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn seo agus tha ceanglaichean feumail rim faighinn an sin cuideachd. Bheir an ceangal seo bhidiothan dhut mu na fuaimean cuideachd;

 https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

The class have had a great week settling back into schoolOn Friday they had lots of fun celebrating Halloween and making some Halloween crafts 

Next week we will be re-visiting the story Leum Suas air an Sguaib, a video of the story being read can be found herehttps://www.youtube.com/watch?v=0EA-Xa2KS-o&t=3s 

The class will also be starting to learn Gàidhlig phonics and how to form letters correctlyWe will be doing the sound, c and a this weekMake sure you check parent mail for more information about this and some helpful links are available there too This link will give you some videos about the sounds toohttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2