Clas 1 G s.t. 5.10.20 | Class 1 G w.b. 5.10.20

An t-seachdain seo, rinn sinn an sgeulachd ‘Isean Drisean’ agus bhruidhinn sinn mu bhith a’ cleachdadh fhaclan le fuaimean a tha coltach agus mar a dh’aithnicheas sinn iad. Bha an clas cuideachd  a’ feuchainn ri faclan fuadain a dhèanamh an àrd leis na h-aon fuaimean ris na h-ainmean aca.

This week we did the story ‘Isean Drisean’ and we spoke about rhyming words and how to identify them. The class also took part in nonsense rhyming, and had to think of a nonsense word to rhyme with their name.

Continue reading “Clas 1 G s.t. 5.10.20 | Class 1 G w.b. 5.10.20”

Clas 1 G s.t. 28.9.20 | Class 1 G w.b. 28.9.20

An t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn gu bheil ceithir ràithean ann am bliadhna agus rin sinn obair air Am Foghar. Rinn sinn dealbhan le duilleagan, caorain agus durcain. Gheibh sibh facail feumail an seo: https://www.facebook.com/watch/?v=269466053775019

This week we learned that there are four seasons in a year  and we lerned about Autumn. we made pictures with leaves,  berries and cones. You’ll get useful words here: https://www.facebook.com/watch/?v=269466053775019

Continue reading “Clas 1 G s.t. 28.9.20 | Class 1 G w.b. 28.9.20”

Tha sinn deiseil leis a’ chiad teirm againn còmhla! | We have finished our first term together!

Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ teagasg clas purpaidh cho mòr! Tha sinn air am faicinn a’ fàs gu bhith nan clann bun-sgoile mòr. Tha sinn cho toilichte a’ Ghàidhlig aca a chluinntinn a’ fàs nas fheàrr gach latha agus gam faicinn a’ leasachadh sgilean de dh’iomadh sheòrsa. Tha sinn gu math moiteil asta, agus tha sinn cinnteach gu bheil sibhse moiteil asta cuideachd.

We have been enjoying teaching clas purpaidh so much!  We have seen them growing into big primary school children.  We are so happy to hear their Gaelic growing every day and seeing them developing all kinds of skills.  We have very proud of them and we are sure that you are too.

Nuair a thilleas sinn dhan sgoil, às deidh na laithean saora, bidh sinn a’ dèanamh cleasan sporsail mu Oidhche Shamhna!  Leughidh sinn ‘Leum suas air an sguaib’ agus bidh sinn a’ smaoineachadh mu na caractaran.

When we return from the holidays we will be having some fun connected with Halloween!  We will read ‘Room on the Broom’ and be thinking about the characters.

Mu dheireadh, mòran taing airson na tabhartasan bìdh – tha sinn cinnteach gum bi mòran dhaoine taingeil air an son.

Finally, thank you for all of the food contributions – we are sure that many people will be grateful for them.

Agus na dìochuimhnich gu bheil cothrom aig do phàiste a’ chairt Nollaige aca fhèin a dhealbhadh! Gheibh sibh an teamplaid seo an-diugh – barrachd fiosrachaidh air parentmail.

And don’t forget that your child has the opportunity to design their very own Christmas card!  You should have received this template today (please see ‘class name’ filled in for reference).  More information on Parentmail.

Fuirich sàbhailte, cùm fallain agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gur faicinn a-rithist!

Stay safe, keep healthy and we look forward to seeing you after the holidays!

Mrs Watson and Mrs Wight

Deireadh Teirm 1 – Laithean Saora an Damhair!

Halo a h-uile duine! Seo dhuibh iomradh beag air na tha sinn air a bhith dèanamh anns na beagan sheachdainean a dh’fhalbh.

Maths:

Ann am maths, tha sinn air a bhith ag obair air dùblachadh agus cumaidhean. Tha sinn air geamaichean a chluich, ionnsachadh a-muigh a dhèanamh agus duilleagan-obrach a dhèanamh.

Seo sinn a-muigh a’ lorg agus a’ togail dhealbhan a-mach à stuth nàdarrach.

Agus seo eisimpleir de dhealbhan a chruthaich sinn de dhìneasar a-mach à cruthan 2sh.

Litearrachd

Ann an litearrachd, tha sinn air a bhith a’ cumail oirnn le bhith a’ sgrìobhadh agus a’ leughadh ar faclan cumanta:

Tha sinn cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mar a sgrìobhas sinn litir le bhith cleachadh cromagan, loidhnichean ùra, gu agus bho. Chleachd sinn an leabhar ‘Nì siud a chùis thuirt Na creidheanan’ airson ar brosnachadh.

Leugh sinn stoiridh èibhinn leis an ainm: Dè an t-ainm a th’ ort? Rinn  sinn tòrr gàireachdainn agus dh’ionnsaich sinn mu bheathaichean annasach!

 

Topaic:

Ann an topaic tha sinn air tuilleadh ionnsachadh mu ar coimhearsnachd. An t-seachdain-sa chaidh rinn sinn deasbad mu ‘tramaichean: math no dona’ ann an Lìte. Bha deagh bheachdan aig gach taobh! Chuir sinn oirnn gun robh sinn ann am Parlamaid

An t-seachdain-sa, rinn sinn modaileadh à sgudal agus thog sinn an Royal Yacht Britannia:

Slainte agus Sunnd

Tha sinn air a bhith beagan nas sgìth sna madainean ‘s mar sin, tha sinn air beagan ioga a dhèanamh airson ar dusgadh:

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu bheachd-inntinn fàis anns a’ chlas agus ann an cruinneachadh. Tha fios againn gum bi rudan ùr doirbh an toiseach, ach ma chùmas sinn oirnn nì sinn a’ chùis! Smaoinich sinn air rudan a bha doirbh no eagallach dhuinn aig toiseach an teirm agus mar a tha sinn nas misneachail leotha a-nis:

Tha sinn an-dòchas gum bi deagh laithean-saora agaibh uile! 🙂

Clas 1U

Feasgar math dhuibh uile. Tha teirm uabhasach trang air a bhith aig Clas 1. Tha iad air mòran ionnsachadh thairis air na seachdainean, leithid a bhith a’ faighinn a-mach barrachd fiosrachaidh mun choimhearsnachd sgoile, a’ leasachadh fèin-sheasmhachd, ag ionnsachadh briathrachas Gàidhlig ùr, agus àireamhachd. Nuair a thilleas sinn dhasgoil, bidh sinn a’dèanamh cleasan spòrsail mu Oidhche Shamhna, bidh sinn a’ dèanamh an sgeulachd Seòmar air an t-Seòmar-cadail agus is e 9 ana bhios againn mar Àireamh na Seachdain.  

Saor-làithean sona dhuibhbhon tidsear agaibhMs Bennett  Continue reading “Clas 1U”

C7S Seachdain 12.10.20

Gaisgeach na Gàidhlig – Meal do naidheachd Roddy!

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh gu math cruaidh air ar faclan cumanta an teirm seo is rinn sinn measadh an t-seachdain seo.  Bha sinn uile air adhartas a dhèanamh le ar cuid fhaclan.  Bha am measadh cho math ‘s gun robh an tidsear a’ rànaich le toileachais!!

Matamataig

Tha sinn air a’ bhith a’ coimhead air co-chomarran ann am matamataig an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air ciamar a dh’obraicheas sinn a-mach co-chomharran ann an ceithir ceathreamhan.  Cha robh fios aig feadhainn againn cò a bh’ ann an Fred Flintstone!

Slàint is Sunnd

Bha gach clas ag ullachadh bhideo no PPT airson innse dè bha iad ag ionnsachadh ann an Slàint’ is Sunnd an teirm seo.  Chruthaich sinne a’ bhidio seo.  Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh.

 

 

C4B 12.10 – 16.10

An t-seachdain seo bha sinn ag obair air clàran uiread agus roinn. Rinn sinn plana àitichean suidhe a’ chlas còmhla agus bha tòrr spòrs againn. Dh’ionnsaigh sinn mu dheidhinn ceistean le còrr cuideachd.
Ann an spòrs, tha sinn ag ionnsachadh mu thìr-stiùireadh agus an t-seachdain seo rinn sinn dùbhlan ‘Pokemon GO’ san raon chluich.
Tha sinn an dòchas gum bi deagh shaor-làithean agaibhse uile.
Tìoraidh bho Clas 4B

C4B 05.10 – 09.10

An t-seachdain seo ann an Àireamhachd, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn uiread agus roinn. Bha sinn a’ dèanamh cinnteach gun robh buidhnnean co-ionnan againn. Smaoinich sinn air cia mheud bòrd a dh’fheumamaid airson ar clas nam biodh sinn a’ cleachdadh buird le cumaidhean eadar-dhealaichte.
Ann an Slàinte is Sunnd bhruidhinn sinn mu dhaoine ainmeil aig a bheil beachd-inntinn fhàis. Dh’ionnsaich sinn mun trioblaid a bh’ aca agus mar a chùm iad a’ dol agus mar a bha iad soirbheachail mu dheireadh thall. Rinn sinn postairean airson na daoine sin a  shealltainn.
Aig àm-cluiche Diardaoin, chluich sinn gèama rugbaidh – nigheanan an aghaidh balaich. Bhuannaich na balaich ach bha tòrr spòrs againn uile agus bha sinn gu math sgìth as a dhèidh!
Tìoraidh an-dràsta bho,
Clas 4B

C4B 28.09 – 02.10

An t-seachdain seo, sgrìobh sinn pàipear-naidheachd mu Goldilocks. Chuir sinn ceistean oirre mun latha a bh’ aice anns a’ choille.

 

Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sreath-bìdh agus  rinn sinn dealbhan a’ sealltainn sreathan. Dhealbh sinn beathaich le beathaich eile na bheul! An uairsin dhealbh sinn beathaichean eile na bheul cuideachd! Seall air na dealbhan gu h-ìosal!
Dh’ionnsaich sinn cuideachd mu dheidhinn na daoine a tha a’ fuireach anns a’ choille-uisge. Dh’ionnsaich sinn gu bheul tòrr treubhan ann agus gu bheil iad ann an cunnart air sgàth ‘s gu bheil daoine a’ geàrradh sìos nan craobhan.
Tìoraidh,
Clas 4B