S/t 23/11/20

Clas làn Thidsearan

Abair latha spòrsail – thaining sinn uile dhan sgoil le aodach mar tidsear oirnn an-diugh. Bha sinn a’ cruinneachadh airgead airson charthannas Mac a’ Mhaoilain

 

 

Matamataig

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn tomais-lìonaidh. Bha sinn a ag obrachadh a-mach an cuirt-lìonaidh de diofar shoithichean.

Rinn sinn obair air cuir-ris le 3 agus 4 figearan agus bha sinn cuideachd ag obair air  urraid le àireamhan mòra.

Leughadh

Tha sinn ag obair air nobhail Ghàidhlig sgrìobte le Jeremy Strong, leis an t-ainm ‘Ploigh le Paidhhtean‘. An t-seachdain seo bha sinn a freagairt cheistean mu dheidhinn an teacs.

Ann a leughadh Beurla tha sinn ag obair air an nobhail ‘The Lion the Witch and the Wardrobe’ le C.S.Lewis.  An t- seachdain seo bha sin a taghadh facail as an teacs a bha  a’còrdach rinn agus bha sinn a’ mìneachadh na faclan le bhidh a’ cleachdadh an fhaclair.

Creideis

Am t-seachdain seo anns an proisect ùr againn bha sinn a’ coimhead air samhlaichean ann a diofar chreideamhean. Dh’obrich sinn còmhla air tomhais dè  na samhlaichean a bha co-cheangailte ri diòfar chreideamhan. Bha cuid aca gu math doirbh!

An nuair sin chruthaich sinn uile dealbh airson leine-T leis na samhalichean a tha cudromach dhuinn fhein air.

 

Spòrs

Tha sinn a’ dèanamh oidhrip  mhòr le obrachadh mar sgioba. Bha sinn gu math tràng ag obair  còmhla airson geamannan balla-làimhe a chluich.

 

 

[C2C – 2020.30.11] Diluain | Monday

Bha tòrr tidsearan ùra ann an C2C madainn Dihaoine agus nach robh iad uile a’ choimhead cho spaideil. Taing mhòr airson airgead a thogail airson MacMillan Cancer Trust. ’B e latha spòrsail a bh’ ann!

C4S | 23.11.20 – 27.11.20

Rinn sinn brataichean airson MacMhaoilein. Tha iad a’ dol a bhith ann am mìosachan 

Rinn sinn tìr-stiùireadh airson an turas mu dheireadh 

Dihaoinechuir sinn aodach tidseir oirnnChuir na tidsearan aodach sgoileir orra. Bha cothrom againn a’ teagasg rudeigin dhan chlasDh’ionnsaich sinn mar a  thu plèana paipeardealbh muc, òrain mu chearc, dealbh flùradealbh de Mrs Souter agus lùthcleasachd 

Rinn sinn airgead – chuir sinn sgilean ri chèile agus chuir sinn sgilean gu notaicheanRinn sinn bloighean a-rithist cuideachd.  

Sgrìobh sinn mu ar corragan sheunta 

Fhuair sinn PSA ur agus i snog. 

Mu dheireadh sgrìobh sinn am blog.    

 

27.11.20

Halo! Dihaoine eile an seo mar tha!

An t-seachdain-sa tha sinn air a bhith a deanamh torr ionnsachadh mar as abhaist, gabhaibh suil….

Litearrachd

Ann an litearrachd tha sinn air cumail oirrn le bhith cruthachadh stoiridh ach an turas seo le bhith coimhead air structur. Leugh sinn an sgeubhlachd Goldilocks a bha sinn uile eolach air agus bhrist sinn sios e – far an robh iad, na caractaran, toiseach, meadhan agus an deireadh.

Choimhead sinn air puineachadh a gabhail aire air Puingean Stad, Litrichean Mora agus cromagan.

Matamataigs

Tha sinn air a bhith ag obair air teaghlaichean agus obrachadh muinteach. Mar eisimpleir: 

12+3=15

3+12=15

15-3=12

15-12=3

agus

____+ 7= 24   neo  24 – 7= ____

Ann an ionnsachadh a-muigh chum sinn oirrn le bhith ag obrachadh le maidean meatair. Rinn sinn dealbh de coin isbeanan, neonean greine, araidhean agus nathairean a bha nas fhaide na 1m ach nas lugha na 5m.  Nuairsin thomhais sinn iad. Seo sinn:

Eile

Ann an cuspair choimhead sinn air an creideamh Hinduthach. Leugh sinn an stoiridh Rama is Sita agus rinn sinn pupaidean de na caractairean. Cuideachd choimhead sinn air bhideos mu dheidhinn a bhith a deanamh rangoli agus an uairsin rinn sinn na rangolis againn fhein. Seall orra:

Togail airead airson aillse le MacMillan:

Chuir C4 air doigh ‘dress up day’ dhuinn far an do chuir sinn oirrn aodach mar tidsear agus chuir na tidsearan aodach sgoilear orra. Seo sinn:

Tha àm na Nollaig a’ tighinn! | Christmas is coming!

An ath-seachdain, bidh sinn a’ tòiseachadh ag ionnsachadh mar a dh’innseas sinn ar Sgeulachd Nollaig agus tha sin an dòchas gun urrainn dhuinn seo a shealltainn dhuibh ann am beagan sheachdainean. Bidh tòrr ghnìomhan co-cheangailte ris an Nollaig ann cuideachd!

Next week we will be starting to learn to tell the Christmas story and we hope to share this with you in a couple of weeks time. There will be lots of activities connected with Christmas too!

Anns an obair àireamhachd againn, tha sinn a’ coimhead gu sònraichte air dà bhuidheann de nithean a chunntadh, a’ cunntadh an àireamh anns gach buidheann agus an uair sin gan cunntadh gu lèir – ag obair a dh’ionnsaigh agus daingneachadh air na bun-bheachdan timcheall air cur-ris shìmplidh.

In our numeracy work we are looking particularly at counting two groups of items, counting the number in each group and then counting them altogether – working towards and consolidating the concepts around simple addition.

Fonaigs ùra againn | New phonics

Àireamh na seachdaine | Number of the week

Mar sin leibh!

ST 16.11.20

Halo!

Airson am proiseact againn, chuir sinn buidhnean air doigh. ‘S e Erin ar Àrd-oifigear agus ‘s e Oliver ar Àrd-cheannard. Tha a h-uile duine ann am buidheann.

Rinn sinn ‘election’ beag airson Guth Sgoilear agus bhuanaich Lennox.

Chriochnaich sinn ‘The Explorer’. Chòrd an leabhar seo dhuinn, ach ‘s e leabhar fada a bh’ ann! Cuideachd, chriochnaich sinn leabhar eile- Taoisean.

Rinn sinn sgrìobhadh ann am Beurla, mu dheidhinn ar corrag draoidheachd. Fhuair Maks agus Eilidh sàr-sgriobhadair. Seall na sgeulachdan aca!

 

Fhuair Catriona Gasigeach na Gàidhlig- ‘s math a rinn thu Catriona!

C5D – Latha Tidsearan ann an Aodach Sgoile airson Macmillan

It was a different Friday today! Pupils in C4 organised a fund raising event for Macmillan Cancer Support. Pupils dressed as teachers and teachers dressed as pupils.  In our C5D we had a little  Mrs. Dominguez, little Mrs. Young, little Miss Brown, little Mrs. McPhail, little PSAs , little Mrs. Wight, little Mrs. Ferguson , little PE teachers, Little Dr. Jones, little Miss Horne, little Forest School teacher, etc.. It was a very fun and creative event. Thank you C4 for organising this and thank you to all parents for the generous donations. Tapadh leibh!

 

 

C4B 23.11 – 27.11

An t-seachdain seo bha sinn trang a’ dèanamh rudan airson a bhith deiseil airson airgead a thogail airson Macmillan air Dihaoine. Rinn sinn taidhean airson an luchd-obrach agus ID badges dhuinn fhèin. Bha a h-uile duine a’ coimhead glè-mhath Dihaoine!
Airson taic a thoirt gu C4G, rinn sinn dealbhan airson nam mìosachan aca. ‘S e an seòrsa mìosaichean a th’ againn ‘Tachartasan tron Bhliadhna’. Chì sibh a dh’aithgheàrr na rinn sinn!!
Diardaoin rinn sinn deasbaid mu dheidhinn dè am peata a tha as fheàrr. Bha cuid a’ smaoineachadh gur e cù am fear as fheàrr agus bha cuid eile a’ smaoineachadh gur e cat am fear as fheàrr agus bha aonar ann ag ràdh gur e guinea pig a th’ anns a pheata as fheàrr.
Tìoraidh an-dràsta bho C4B