Clas Uaine

Hàlo a h-uile duine,

Seo na bhidio bhon tidsear agaibh. Tha mi duilich nach do dh’ obraich na bhidio air an Stream.

Hello everyone, 

Here are your videos from your teacher. I am sorry the videos did not work on Stream. 

Teachdaireachd bhon tidsear agaibh A message from your teacher; https://www.youtube.com/watch?v=V-nky0vxQSI&feature=youtu.be

A’ cunntadh bho 0-20 Counting from 0-20; https://www.youtube.com/watch?v=yWFA8Y2FWQM&feature=youtu.be

A’ sgrìobhadh na litrichean d agus g Writing the letters d and g; https://www.youtube.com/watch?v=rk07LC1zEaQ&feature=youtu.be

Leasan Fonaigs Phonics lesson; https://youtu.be/gAj42gh21M8

Fonagis ppt Phonic PPT; https://youtu.be/-kpyl3S3w44

Tuathachanas ppt PPT about the farm; https://youtu.be/qoepah_aArs