Hàlo a h-uile

Bha e uabhasach snog an clas fhaicinn a’ tilleadh don sgoil an t-seachdain seo. Cha robh e fada gus an robh a h-uile duine stòlda, toilichte air ais a’ cluich le an caraidean. Dh’ionnsaich an clas na fonaigs r, s, f agus i. Leugh sinn cuideachd an sgeulachd ‘Seoc agus a phonair’ a chòrd riutha. Ann an àireamhachd, dh’ionnsaich sinn barrachd mu chànan suidheachaidh agus mar a dh’fhaodadh sinn cunntadh air adhart bho ghrunn. An ath sheachdain, ionnsaichidh an clas dà fhuaim ùr, ì agus l. Ionnsaichidh iad mu na faclan anns a bheil na fuaimean sin.   

Mar eisimpleir; ìm (ìm) agus tì (tì) Mar eisimpleir; loilidh (lolly) agus lampa (lampa)  

An ath sheachdain, ionnsaichidh sinn cuideachd mu bhith a’ cur dà chruinneachadh de chunntairean còmhla, cànan stiùiridh agus s e àireamh na seachdain 17.   

Deireadh seachdainmath dhut.

It was lovey to see the class return to school this weekEveryone settled back in very well and they were happy to be back playing with their friendsThe class learned the phonics r, s, f and i. We also read the story Seoc agus a’ craobh phonair which they enjoyedIn numeracy we learned more about positional language and how to count forwards from a number 

Next week the class will learn two new sounds, ì and lThey will learn about what words  have these sounds in them. 

For exampleìm (butterand  (tea) 

For exampleloilidh (lollyand lampa (lamp) 

Next week we will also learn about adding two collections of counters togetherdirectional language and the number of the week is 17 

Have a lovely weekend.