Clas 1 Uaine

Bha seachdain mhath againn san sgoil agus tha seachdain inntinneach ùr romhainn. Bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr, b agus t. Ionnsaichidh iad mar a nì thu am fuaim seo, mar a sgrìobhas tu e agus dè na faclan a tha co-cheangailte ris.  


Eisimpleirean de dh’fhaclan le b; buidhe (yellow) agus bò (cow)  

Eisimpleirean de fhaclan le t; tùr (tower) agus trèan (train)  

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh cànan stiùiridh, air adhart (straight),air ais (backwards), clì(left) agus deas (right).  

Bidh iad a’ cleachdadh beetbots gus cuideachadh le bhith ag adhartachadh an ionnsachaidh seo. Seo cuid de na ceanglaichean a bhiodh feumail dhut airson an ionnsachaidh seo;  

https://www.mathplayground.com/code_builder.html  

https://www.starfall.com/h/geometry/3D-space/?  

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain mhath agad 🙂

We had a lovely week in school and a new exciting one aheadThe class will be learning two new sounds, b and tThey will learn how to make this soundhow to write it and what words are associated with it

Examples of words with bbuidhe (yellowand  (cow)

Examples of words with ttùr (towerand trèan (train)

In numeracy the class are learning directional language, air adhart (straight), air ais (backwards), a clì (leftand a deas (right). They will be using beetbots to help enhance this learningHere are some links that you might find helpful for this learning

hope you have a lovely weekend. 🙂