Clas 1Uaine

Tha seachdain mhath eile air a bhith aig C1 an t-seachdain seo, làn de thìde a-muigh a’ faighinn tlachd às an aimsir mhath. An ath-sheachdain bidh C1 ag ionnsachadh na trì fuaimean mu dheireadh den aibidil Ghàidhlig. Ionnsaichidh iad; e, è agus h. Ionnsaichidh iad mar a nì thu am fuaim seo, mar a sgrìobhas tu e agus dè na faclan a tha co-cheangailte ris.

Eisimpleirean de; e (he)
Eisimpleirean de è; èist (listen)
Gu mì-fhortanach chan eil fuaim aig ‘h’ ann an Gàidhlig ach ionnsaichidh an clas mar a sgrìobbhas iad an litir seo gu ceart.

Seo ceangal gu bhidio math mu na fuaimean shingilte ; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh prìomh abairtean de sgeulachdan gus an cuideachadh le bhith a’ dealbhadh an sgeulachdan fhèin. Mar eisimpleir, Uair a bha siud (once upon a tiem), an uairsin (and then), mu dheireadh  (at the end).
Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh mar a bhios iad a’  cunntadh àireamhan mu seach air adhart agus air ais, agus mar a chuireas iad àireamhan ann an òrdugh.
Bidh toiseach tòiseachaidh aca cuideachd air co-chothromachd agus dè tha seo a’ ciallachadh.
Seo ceangal math mu cho-chothromachd; https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching
Deireadh seachdain math dhuibh 🙂

It has been another good week in P1 this weekfilled with lots of time outside enjoying the good weatherNext week P1 will be learning the final three sounds of the Gàidhlig aphlebetThey will learne, è and hThey will learn how to make this soundhow to write it and what words are associated with it.

Examples of(he)

Examples of èèist (listen) 

Unfortunatly h has no sound in Gàidhlig but the class will learn how to form this letter correctly

Here is a good video link about the single soundshttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

The class will also be learning key phrases of stories in order to help them strucutre their own storiesFor exampleUair a bh suid (once upon a time), an uairsin (and then), aig an deireach (at the end). 

In numeracy the class are learning how to count alternate numbers forwards and backwardsand how to sequence numeralsThey will also have an introduction into symmetry (co-chothromachdand what this means 

Here is a good link about symmetryhttps://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching 

Have a lovely weekend 😊