Clas Uaine

Tha e air a bhith na sheachdain thrang eile ann an C1 an t-seachdain seo, le tòrr ionnsachadh spòrsail. An athsheachdain bidh an clas ag ionnsachadh dà dhiagraf ùr, ch agus mh (ch a’ dèanamh fuaim k agus mh a’ dèanamh fuaim v) 

Seo ceangal mhath de bhidiothan a tha a dèanamh mìneachadh a bharrachd air na diagrafan sin; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=1

Bidh an clas a’ dèanamh barrachd mun sgeulachd Na Trì Gobhair Ghreannach agus a’ bruidhinn mu na faireachdainnean aca mun sgeulachd. 

Mar eisimpleir:

 Is toil leam an sgeulachd oir tha e èibhinn (I like the story because it is funny)oir tha na gobhair glic (becasue the goats are clever). Cha toil leam an sgeulachd oir tha na troich olc (I do not like the story because the troll is evil). 

Ann an àireamhachd, tha an clas ag ionnsachadh mar a chuireas iad ris agus mar a bheir iad air falbh suim taobh a-staigh 10sg, agus tha iad a’ tuigsinn mar a gheibh iad iomlaid air ais bho neach-bùtha tro a bhith a’ cluich. 

Deireadh sheachdain mhath dhuibh 😊 

It has been another busy week in P1 this week with lots of fun learningNext week the class will be learning two new diagraphs ch and mh (ch makes a k sound and mh makes a v sound)

Here is a good weblink of vidoes explaining these diagraphs morehttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=1

The class will be doing more about the story Na trì gobhair Ghreannach and talking about their feelings about the storyFor example Is toil leam an sgeulachd oir tha e èibhinn (I like the story because it is funny) oir tha na gobhair glic (because the goats are clever). Cha toil leam an sgeulachd oir tha na troich olc (I do not like the story becuase the troll is unkind)

In numeracy the class are learning how to add and subract within 10p, and understand how to get change back from a shop keeper in role play

Have a lovely weekend 😊