Aithris a’ Cheannard Dihaoine 17.9.21 – HT Update Friday 17.9.21

A chàirdean,

Fàilte dhan a’ chiad litir naidheachd agam.  Tha mi an dòchas gun cord an litir naidheachd ribh agus gum faigh sibh beagan a bharrachd fiosrachadh mun sgoil again bhuaithe.

Welcome to my first newsletter.  I hope you will enjoy browsing the newsletter and that you will find some useful information in it about our school.

Tha mi an dòchas gum bi fìor dheagh dheireadh sheachdain agaibh. | Wishing you a lovely long weekend.

Le gach deagh dhùrachd,

Iona Brown

Headteacher  

HT Litir Naidheachd TnaP September 2021