Clas 1 P

An t-seachdain tha sinn air a bhith a’ leughadh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’, chòrd e ruinn nuair a chaidh e ‘POP’!  Dh’ionnsaich sinn sanas airson gach caractar, feuchaidh an sealltainn aig an taigh cuideachd.

Ann am matamataig bha sinn ag ionnsachadh làithean na seachdaine le òran air Youtube, feuchaibh èisteachd ris aig an taigh. https://www.youtube.com/watch?v=e10vDyGtWg0

An t-seachdain chaidh sinn a-mach dhan raon-chluiche far an robh sinn a’ sireadh rudan le diofar phàtrain, cuid a bha mìn is cuid a bha garbh.  Bha cuid de rudan nas cruaidhe na rudan eile.  Coimhead air an suathain a rinn sinn, nach eil iad snog!

This week we have been reading the story ‘An Tuineap Mòr’, our favourite bit is when the turnip goes ‘POP’!  We learnt a sign for each of the 5 characters, try and show these at home.

In mathematics this week we have been learning the days of the week in Gaelic, try and watch this video at home too: https://www.youtube.com/watch?v=e10vDyGtWg0

This week we went out to the big ones play ground and we were looking for different patterns, we found things that were rough and we found things that were smooth, some were softer and some were harder than others.  Take a peek at our wonderful rubbings!