BD Eyes and Gaelic Sounds

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhios Mgr BD eyes gar cuideachadh leis na litrichean doirbhe b agus d. Rinn sinn fhèin dealbhan le bd eyes, ach chan eil iad buileach deiseil fhathast!

We have been learning about how Mr BD eyes can help us with the tricky letters b and d. We made our own bd eye pictures, but they aren’t quite finished yet!

Chaidh sinn thairis air na fuaimreagan goirid agus fada ann an Gàidhlig agus tha
gnìomhan againn a-nis airson ar cuideachadh am fuaimreag cheart a thaghadh nuair a tha sinn a’ sgrìobhadh faclan.

We went over the Gaelic short and long vowel sounds and we now have actions to help us choose the correct one when we are spelling words.