Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Tha seachdain sgoinneil air a bhith aig a’ chlas an t-seachdain seo chaidh làn ionnsachaidh ùir. 

Ann an litearrachd thòisich sinn air sgeulachd ùr Isean Drisean a tha ag amas air faclan rann, agus an ath sheachdain nì an clas barrachd mu rann. An ath sheachdain nì an clas ath-sgrùdadh cuideachd air na fuaimean singilte, is iad sin; c, a, o, à,ò, d, g, m, n, r, s, t, l, f, b, i, ì, t agus p. Cuiridh sinn crìoch air na fuaimean singilte san teirm ùr. Seo bhideothan snog mu na fuaimean singilte; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Chòrd e gu mòr ris a’ chlas a bhith ag ionnsachadh mu cho-chothromachd agus nì iad barrachd air seo an ath sheachdain, seo geama fu interactive as urrainn dhut a dhèanamh air co-chothromachd aig an taigh; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Tha an clas cuideachd ag ionnsachadh mar a ghabhas iad cunntas a’ cleachdadh loidhne àireimh agus a’ feuchainn ris an àireamh fhalach aithneachadh. Seo gnìomh loidhne àireamh as urrainn dhut a dhèanamh aig an taigh; https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/ 

Bidh sinn a’ leantainn leis a’ chòmhradh againn air goals an ath sheachdain cuideachd. Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊 

Hello everyone, I hope you are well. The class have had a lovely week this week filled with lots of new learning.  

In literacy we started a new story Isean Drisean which is focused on rhyming words, and next week the class will do more about rhyme. Next week the class will also revise the single sounds which are; c, a, o, à, ò, d, g, m, n, r, s, t, l, f, b, i, ì, t and p. We will finish the single sounds in the new term. Here are nice videos about the single sounds; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

The class really enjoyed learning about symmetry and will do more on this next week, here is a fun interactive game you can do on symmetry at home; https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching  

The class are also learning how to count using a number line and try to identify the hidden number. Here is a number line activity that you can do at home; https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/ 

We will be continuing our discussion on goals next week also. I hope you have a lovely weekend 😊