Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine tha mi an dòchas gu bheil thu gu math. Tha seachdain snog air a bhith aig a’ chlas an t-seachdain seo chaidh agus chòrd e ri dà fhuaim ùr ionnsachadh, s agus f. An ath sheachdain bidh an clas ag ionnsachadh mu dheidhinn i agus ì 

Seo eisimpleir de iiad (they) agus ialtag (bat)  

Seo eisimpleir de ì; ìm (butter) agus clì (left) 

Bidh na trì gobhair ghruamach ag ionnsachadh mar a dh’innseas iad an sgeulachd seo a’ cleachdadh ghnìomhan. 

Bidh an clas cuideachd a’ cruthachadh dealbhan airson sgeulachd innse agus a’ cleachdadh mar a chuireas iad tòrr mion-fhiosrachaidh ri dealbh. 

Ann an àireamhachd ionnsaichidh an clas an ath àireamh a ràdh roimhe seo ann an sreath agus mar a leughas iad àireamhan air loidhne àireamh. Seo gnìomh snog as urrainn dhut a dhèanamh le loidhnichean àireamh;https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/ 

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh mu bhith a’ dèanamh amas agus a’ feuchainn ri a choileanadh. Tha e cudromach gun tuig an clas cho cudromach sa tha cleachdadh agus a bhith a’ feuchainn an dìcheall gus amasan a choileanadh.  

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊 

Hello everyone I hope you are well. The class has had a nice week this week and enjoyed learning two new sounds, s and f. Next week the class will be learning about i and ì 

Here is an example of i; iad (they) and ialtag (bat) 

Here is an example of ì; ìm (butter) and clì (left) 

The class will still be doing the story Na trì gobhair greannach, they will learn how to re-tell this story using actions.  

The class will also be creating pictures to tell a story and be practising how to add a lot of detail to a picture.  

In numeracy the class will learn to say the next number before in a sequance and how to read numbers on a number line. Here is a nice activity that you can do with number lines; https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/ 

The class will also be learning about making a goal and trying to achieve it. It is important that the class understand the importance of practise and trying their best to achieve goals.  

I hope you have a lovely weekend 😊