Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine agus fàilte air ais tha mi an dòchas gun robh deagh shaor-laithean agad uile. Tha seachdain math air a bhith aig a’ chlas air ais agus tha e a’ còrdadh riutha a bhith a’ cluich còmhla rin caraidean aca. 

Ann an litearrachd dh’ionnsaich an clas na fuaimean u agus ù agus an ath sheachdain ionnsaichidh an clas e agus è 
Seo eisimpleir de e; each (horse) agus e (he)  Seo eisimpleir de è; glè (very) 

Seo ceangal snog de chuid de na fuaimean Gàidhlig; https://learngaelic.scot/sounds/e.jsp

Tha sinn cuideachd a’ leughadh an sgeulachd Golidlocks agus na trì mathan. 

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh mar a nì iad suimean cur-ris sìmplidh agus mar a roinn iad buidhnean de dhotagan nam buidhnean nas lugha. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain snog agaibh 😊 

Hello everyone and welcome back I hope you all had a lovely break. The class have had a nice week back and are enjoying playing with their friends.  

In literacy the class have learned the sounds u and ù and next week the class will learn e and è 

Here is an example of e; each (horse) and e (him) 

Here is an example of è; glè (very) 

Here is a nice link of some of the Gàidhlig sounds; https://learngaelic.scot/sounds/e.jsp  

We are also reading the story Golidlocks agus na trì mathan (Goldilocks and the three bears) 

In numeracy the class are learning how to do simple addition sums and how to divide a group of dots into smaller groups.  

I hope you have a nice weekend 😊