ST 21.3.22

An t-seachdain-sa, ann am matamataig, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn teaghlaich àireimh airson cuideachadh le iomadachadh agus roinneadh. Tha seo a’ cuideachadh nuair a beàrn ann an suim.

Chriochnaich sinn an nobhail, Charlotte’s Web agus sgrìobh sinn leirmheas leabhar mu dheidhinn an leabhar. Chòrd e rinn!

Tha sinn air cuspair ùr a thoiseachadh ann an slàinnte ‘s sunnd mu dheidhinn biadh fallain. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an cuibhle-bìdh agus dè na diofar buidhnean a tha ann an diofar dínnearan.

Ghabh sinn pàirt ann an co-fharpais airson là nam mathraichean, agus rinn sinn dealbh mu dheidhinn cuideigin a tha a’ coimhead as ar deidh. Bhuainaich Julia and Evie flùraiachean agus teoclaidean airson a thoirt gu cuideigin mar phrèasant. Abair duais! Sin thu fhèin nighinnean!

C1P 25.03.22

Thòisich C1P sgeulachd ùr an t-seachdain: Mgr Uiogail agus Mgr Uagail, abair gu bheil e a’ còrdadh ris a’ chlas. Seo e;  https://www.youtube.com/watch?v=mLcFaLQ0cWw

Thòisich an clas na faclan cumanta ionnsachadh; mi, mise, is, seo, agus. An ath sheachdain bidh sinn gan lorg!

C1P began learning a new story this week – Mgr Uiogail agus Mgr Uagail, you can watch it on this link. https://www.youtube.com/watch?v=mLcFaLQ0cWw

This week we also began learning our Faclan Cumanta mi, mise, is, seo, agus.  Next week we will seek them out in texts.

Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Tha an sgeulachd Mgr Wiggle agus Mgr Waggle a’ còrdadh ris a’ chlas. Seo e; 

Thòisich an clas air cuid de na faclan cumanta ann an Gàidhlig ionnsachadh; mi, mise, is, seo, agus. An ath sheachdain bidh an clas a’ coimhead tro leabhraichean gus na faclan seo a lorg. 

Mar eisimpeleir : Tha mi toilichte.  Seo cù. 

Ann an àireamhachd ‘s e 10 an àireamh a th’ againn den t-seachdain agus ionnsaichidh an clas mu na diofar dhòighean  an àireamh seo a dhèanamh. 
Tha iad cuideachd ag ionnsachadh mar a chuireas iad  buidhnean còmhla. 

Tha an clas  ag ionnsachadh mar a tha iad air atharrachadh bho bha iad nan leanaban agus seallaidh sinn ri mar as urrainn do theaghlaichean taic a chumail riutha fhad ‘s a tha iad ag atharrachadh agus a’ fàs. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊 .   Continue reading “Clas 1 Uaine”