C1P 04.03.22

Chunnaic C1P taisbeanadh aig C6 an-diugh.  Dh’ionnsaich iad ma dheidhin Grace O’Malley an reupadair-mara ainmeil is rinn iad òran ma deidhinn oir is e Latha Mòr nan Bàn a th’ ann Diluain.

Dh’ionnsaich C1 mu bhith gan cumail fhèin sàbhailte le taic bho Pantosauraus: https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/support-for-parents/pants-underwear-rule/ abair gun do chòrd an t-òran riutha!

A bharrachd air a sin bha a’ chlas ag ionnsachadh ainmean buill-cuirp sa Ghàidhlig, àireamhan a’ dèanamh ann an dòighean dhiofraichte le corragan, a’ cur àireamhan ann an ordugh, a’ cuthachadh mapa-sgeulachd agus na fuaimean e agus è.

C1P had the joy  of being the audience for C6’s pirate performance in the playground this morning.  They had been learning about Grace O’Malley the pirate queen for International Women’s Day.

This week C1 were learning how to keep themselves safe with help from Pantosauraus, they absolutely loved the song which you can watch at home here:

In other news we’ve been learning parts of the body in Gaelic, making numbers in different ways on our fingers, putting numbers in order, creating a story map and the sounds e agus è.