Clas 1 Purapaidh 11.03.22

Is e Diahoine a th’ ann a-rithist is bha clas gu math beag againn an-diugh.   Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh ainmean buill-aodainn anns a’ Ghaidhlig agus a’ cruthachadh aodainn eibhinn.

We’ve had a very wee class this week.  We’ve been learning the Gaelic names for parts of the face and creating silly faces.