Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Tha an sgeulachd Mgr Wiggle agus Mgr Waggle a’ còrdadh ris a’ chlas. Seo e; 

Thòisich an clas air cuid de na faclan cumanta ann an Gàidhlig ionnsachadh; mi, mise, is, seo, agus. An ath sheachdain bidh an clas a’ coimhead tro leabhraichean gus na faclan seo a lorg. 

Mar eisimpeleir : Tha mi toilichte.  Seo cù. 

Ann an àireamhachd ‘s e 10 an àireamh a th’ againn den t-seachdain agus ionnsaichidh an clas mu na diofar dhòighean  an àireamh seo a dhèanamh. 
Tha iad cuideachd ag ionnsachadh mar a chuireas iad  buidhnean còmhla. 

Tha an clas  ag ionnsachadh mar a tha iad air atharrachadh bho bha iad nan leanaban agus seallaidh sinn ri mar as urrainn do theaghlaichean taic a chumail riutha fhad ‘s a tha iad ag atharrachadh agus a’ fàs. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊 .  

Hello everyone I hope you are well. The class are enjoying the story Mgr Wiggle agus Mgr Waggle. Here it is being read aloud; Mgr Wiggle agus Mgr Waggle 

The class started to learn some of the common words in Gàidhlig; mi, mise, is, seo, agus. Next week the class will be looking through books to find these words.  

For example: Tha mi toilichte.  or Seo cù.  

In numeracy our number of the week is 10 and the class will learn about the different ways this number can be made. They are also learning how to add to groups together.  

The class are learning also learning about how they have changed since they were babies and we will look at how families can support them as they change and grow.  

I hope you have a lovely weekend 😊.