Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Tha seachdain ghoirid air a bhith ann airson clas P1 ach cuideachd tlachdmhor. 

An ath sheachdain tha an clas ag obair air pìosan den sgeulachd Seac agus a’ Chraobh Phònair a chur an òrdugh agus nì iad dealbh de seo. 

Tha iad a’ tòiseachadh air seata ùr de dh’fhaclan cumanta ionnsachadh; tha, do, dol, gu, ro, cò. 

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh mar a chuireas iad dà chruinneachadh de chunntair ri chèile agus buidheann mhòr de chunntair ann an tè nas lugha co-ionann. 

Tha an clas cuideachd ag ionnsachadh mu airgead agus luach nam buinn. 

Ann an obair pròiseict tha an clas ag ionnsachadh mu lusan, am feartan agus na dh’fheumas iad airson fàs. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain snog agaibh 😊 

Hello everyone, I hope you are all well. It has been a short week for the P1 class but also an enjoyable one.  

Next week the class are working on putting parts of the story Seoc agus a’ Chraobh Pònair in order and they will do a picture of this. 

They are starting to learn a new set of common words; tha, do, dol, gu, ro, cò. 

In numeracy the class are learning how to add two collections of counters together and a large group of counters into a smaller one equally. 

The class are also learning about money and the value of the coins. 

In project work the class are learning about plants, their properities and what they need to grow.  

I hope you have a nice weekend 😊