Ar Sgoil | Our School

Dh’fhosgail Bun-sgoil Taobh na Pàirce anns an Lunastal 2013, ann an seann togalach Bun-sgoil Bhonnington. Tha sgoilearan Baile Mòr Dhun Eideann a’ frithealadh na sgoile. Tha còrr agus 400 sgoilear a’ frithealadh na sgoile, agus tha àite ann airson 40 sgoilear sa mhadainn agus 40 sgoilear gach feasgar anns an Sgoil Àraich.

Edinburgh’s dedicated Gaelic Primary School, Bun-sgoil Taobh na Pàirce (Parkside Primary School) opened its doors in August 2013 in the former Bonnington Primary School building. It is open to pupils across the city.
We currently have over 400 pupils in our primary classes. In addition, we have 40 morning and 40 afternoon places in our nursery class.