Latha Mòr nan Leabhraichean | World Book Day

Madainn mhath! An-diugh ‘s e Lath Mòr nan Leabhraichean a th’ ann agus tha dùbhlan againn dhuibh. Rinn na tidsearan bhidio mu na leabhraichean as fheàrr leinn ach chan fhaic sibh na h-aodainn againn. An urrainn dhuibh obrachadh a-mach cò th’ ann an gach leughadair dìomhair? Bidh blog eile ann a-màireach leis na freagairtean. Gur math a thèid leibh!

Good morning! Today is World Book Day and we have a wee challenge for you. Some of the teachers have made a video to tell you about our favourite books but we have disguised ourselves. Can you work out who each Masked Reader is? There will be another blog tomorrow with the answers. Good luck!

Seo àite airson na beachdan agaibh a sgrìobhadh | Here is a space to write in your guesses: Leughadair Dìomhair 2021