Clas 1 Uaine

Bha deagh thìde aig a’ chlas an t-seachdain-sa a’ rannsachadh diofar fheachdan agus rinn iad ealain marmor àlainn cuideachd.Chòrd an clas cuideachd ri geama còdaidh a chluich a chuidich leotha cuimhneachadh air cànan stiùiridh. Seo an ceangal airson a’ gheama ma tha thu airson a dhèanamh aig an taigh; https://www.mathplayground.com/code_builder.html 

An t-seachdain sa anns an sgoil bidh an clas a’ tòiseachadh air stroy ùr leis an ainm Isean Drisean a tha ag amas air seagal. 

Ionnsaichidh an clas dà fhuaim ùr cuideachd, t agus p 

Seo eisimpleir de ttùr (tower) and trì (three)  

Seo eisimpleir de ppurpaidh (purple) agus put (push).  

Ionnsaichidh an clas cuideachd mar a chomharraicheas iad co-chothromachd san àrainneachd aca.  

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain 😊  

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Bha seachdain trang aig a’ chlas an t-seachdain-sa agus chòrd e riunn gu mòr a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn magnets, forsaichean agus ag ionnsachadh dè seòrsa stuthan a tha megnetic. Nì iad barrachd obrach air seo an ath-sheachdain.  

Ann an litearrachd ionnsaichidh an clas dà fhuaim ùr, l agus b 

Seo eisimpleir de llus, leabhar .  

Seo eisimpleir de bbriosgaid, balach 

Bidh an clas a’ dèanamh dealbhan a dh’innseas sgeulachd Na Trì Gobhair Ghreannach. 

‘S e àireamh na seachdain 17 agus tha an clas ag ionnsachadh àireamhan falaichte a lorg air loidhne àireamh. 

Chòrd e ris a’ chlas ionnsachadh mu chànan stiùiridh agus seo geama spòrsail eadar-ghnìomhach as urrainn dhut a dhèanamh aig an taigh; https://www.mathplayground.com/code_builder.html 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain snog agaibh 😊  Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine agus bliadhna mhath ùr dhuibh.  Tha e cho math a bhith air ais. Thar an dà latha rinn sinn ath-obair air 0-20, gan cur air ar corragan agus a’ bualadh le ar lamhan.  Cuideachd, rinn sinn fonaigs.

An ath sheachdain bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr, s agus f  

Eisimpleirean de s; suas  agus sneachda  

Eisimpleirean de ffliuch agus fuar

Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

 Bidh an clas cuideachd a’ leughadh sgeulachd ùr; Na Trì gobhar ghreannach. Seo bhidio ghoirid den sgeulachd ga h-innse; Na Tri Gobhair Ghreannach (The Three Billy Goats Gruff) 

Ann an àireamhachd bidh an clas ag ionnsachadh mu àireamh 15 agus a’ lorg an àireamh a tha a dhìth ann an sreath. 

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh cànan suidheachaidh air a chùlaibh, air beulaibh, fon, ri taobh, air  agus anns. Seo bhidio àlainn a’ mìneachadh cànan suidheachaidh; Clas 1 – Maths Revision 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agad 😊 

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Bha seachdain àlainn aig a’ chlas an t-seachdain seo agus chòrd e riutha a bhith ag ionnsachadh mu Hunnakah. Airson an dà sheachdain mu dheireadh den sgoil mus tig an teirm gu crìoch bidh an clas ag ionnsachadh mu Nollaig agus carson a tha e air a comharrachadh agus dè na cosgaisean a tha co-cheangailte ris. 

Ann an litearrachd bidh an clas a ’dol thairis air na fuaimean a dh’ionnsaich iad. Is iad c, a, o, à, ò, ò, d, g, m, n, r. \Ionnsaichidh iad mar a dh’aithnicheas iad am fuaim agus mar a sgrìobhas tu e. 

Ann an àireamhachd tha àireamh na seachdaine 15 agus leanaidh an clas ag ionnsachadh mu chumaidhean 3sh. 

Bidh còmhradh aig a’ chlas cuideachd mu ro-innleachdan airson an cleachdadh nuair a tha iad a’ faireachdainn sìos no troimh-chèile. Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agad 😊 

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

An t-seachdain seo dh ’ionnsaich an clas mu dheidhinn rudan co-cheangailte ri Alba airson cuimhne a chumail air Latha Chill Rìmhinn a’ tighinn suas. Dh ’ionnsaich sinn mu dheidhinn dannsa Gàidhealach a rinn sinn ann am PE, dh’ ionnsaich sinn mu phàtrain tarten, agus cuideachd dè am biadh agus na deochan a tha co-cheangailte ri Alba. 

 

Ann an litearrachd ionnsaichidh an clas dà fhuaimneachadh ùr; n agus r. Coimheadaidh sinn ri na tha faclan a ’tòiseachadh leis na fuaimean sin agus mar a chuireas tu an litir. 

Eisimpleirean de nnighean (girl) agus norrag (nap)  

Eisimpleirean de rròs (rose) agus rathad (road) 

Seo cuid de bhideothan mu na fuaimean sin; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Tha an clas cuideachd a ’leughadh agus ag ionnsachadh mu Sgeulachd na Nollaige  

Ann an àireamhachd bidh an clas ag ionnsachadh mu chumaidhean 3D. Na cumaidhean; ciùb (cube), ciùbaid (cuboid), còn (cone), cruinne (sphere), siolandair (cylinder) pioramaid (pyrmid) and priosm (prism). 

  

Seo cuid de bhideothan snog airson ath-bhreithneachadh a dhèanamh air na sgoilearan ag ionnsachadh mu chumaidhean 2D;https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-ceart-chearnach 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearnag 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearcall 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-triantan 

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhinn an Holiday Hanukkah. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agad 😊 

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Bha seachdain sgoinneil eile aig a’ chlas an t-seachdain seo agus chuir sinn crìoch air ar n-obair air Fèis Diwaili. 

An ath sheachdain tha an clas gu bhith ag ionnsachadh mu Latha Chill Rìmhinn agus an adhbhar gu bheil e air a chomharrachadh. 

Ann an litearrachd ionnsaichidh iad dà fhuaim ùr; g agus m 

Seo beagan eisimpleirean de ggorm (blue), gàrradh (garden)  

Seo beagan eisimpleirean de mmuc (pig), muga (mug) 

Seo bhidio mu na fuaimean; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh cunntadh air ais bho 20 agus ag ràdh an àireamh ann an sreath. 

An t-seachdain seo dh’ionnsaich an clas cuideachd mu chaoimhneas agus mar a sheallas iad coibhneas do chàch.  

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agad 😊

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Tha seachdain àlainn air a bhith aig a ’chlas an t-seachdain seo san sgoil Tha sinn fhathast ag obair air sgeulachd Rama agus Sita airson fèis Diwali. Tha an clas cuideachd a ’dèanamh lampaichean diva le crèadh. 

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an t-seachdain seo ò agus d Eisimpleirean de ò; òl (drink), mòr (big)  

Eisimpleirean de d; doras (door) agus dealbh (picture) 

Tha an ceangal seo a ’sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh cunntadh gu cruinneachadh cunntairean còmhla. Cuidichidh na ceanglaichean sin leis an ionnsachadh aca; https://www.topmarks.co.uk/maths-games/mental-maths-train agus  https://www.topmarks.co.uk/addition/robot-addition
Bidh an clas cuideachd a ’bruidhinn mu dheidhinn caoimhneas agus dè as urrainn dhut a dhèanamh gus coibhneas a nochdadh ri daoine eile Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊 

Continue reading “Clas 1 Uaine”