Clas 1 Uaine

Tha e air còrdadh ris a ’chlas ionnsachadh mu fhèis Diwali, agus nì sinn barrachd air seo an ath sheachdain, le bhith a’ toirt sùil air sgeulachd Rama agus Sita 

Seo bhidio ghoirid snog a bhios ag ath-innse na sgeòil; The Hindu Story of Rama and Sita | Religions of the World 

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh dà fhòn ùr an ath sheachdain, à agus ò  

Seo beagan eisimpleirean de ààrd(tall), snàmh (snàmh)  

Seo beagan eisimpleirean de ò; cò (who) bò (cow) 

Is e seo ceangal de bhideothan den dà fhuaim sin; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Ann an àireamhachd tòisichidh an clas ag ionnsachadh mu phàtran agus mar a dh ’aithnicheas iad e anns an fhaireachdainn aca. Seo cuid de gheamannan snog eadar-ghnìomhach a ghabhas dèanamh aig an taigh; https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns 

Bruidhnidh sinn cuideachd mu COP 26 agus dè as urrainn dhuinn a dhèanamh gus an àrainneachd a dhìon.  

Deireadh seachdain math agad 😊  Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas Uaine

Bha seachdain àlainn aig a ’chlas agus bha e math am faicinn às deidh na saor-làithean. An ath sheachdain ann an ath sheachdain ann am P1 Bidh sinn ag ionnsachadh mu chumaidhean 2D. Coimheadaidh sinn air cearcall nan cumaidheantriantanceàrnag agus ceart-cheàrnach. Seo cuid de na vidoes mu chumaidhean;https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-ceart-chearnach 

Is e 10 an àireamh againn den t-seachdain seo Ann an litearrachd bidh an clas ag ionnsachadh aibideil Gàidhlig agus  fhuaim ùrIonnsaichidh iad am fuaim a agus o 

Seo beagan eisimpleirean de dh ’fhaclan a tha a’ tòiseachadh leis an fhuaim a; ad (hat), aran (aran) agus ailinnich (ailbhean) Seo beagan eisimpleirean de dh ’fhaclan a tha a’ tòiseachadh le fuaim o; faire (ochd), orains (orange), craiceann-casan (octopus), ola (oil). 

Seo cuid de bhideothan snog mu dheidhinn a agus o; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 Tha an clas fhathast a ’leughadh an sgeulachd Leum suas air an sguaib  

Deireadh seachdain math agad 😊 

Continue reading “Clas Uaine”

Clas 1 Uaine

Ann an Clas Uaine tha a ’chiad teirm air còrdadh gu mòr riutha.  Tha a-nis t-àm ann airson fois air a bheil sinn uile feumach. Bha iad trang an t-seachdain seo le bhith ag ionnsachadh mar a chothromaicheas iad iad fhèin agus a’ dèanamh gràineagan le crèadh, mar a dh’ innseas iad sgeulachd agus tòrr a bharrachd. Nuair a thilleas sinn air ais don sgoil tòisichidh an clas ag ionnsachadh Aibideil Ghaidhlig, agus dà fhuaimneachadh Gàidhlig, c agus a. 

Seo cuid de bhideothan snog mu agus ahttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Seo beagan fhaclan as urrainn dhut a dhèanamh aig an taigh airson an litir c – cù (dog), còta (coat), caisteal (castle)

Seo cuid de na faclan as urrainn dhut a dhèanamh aig an taigh leis an litir a – ad (hat), aran (bread) agus ailibhean (elephant).

Ann am matamataig bidh an clas ag ionnsachadh cumaidhean 2D, circle (cearcall), rectangle  (ceart-cheàrnach), square (ceàrnag), triangle (triantan). 

Tha mi an dòchas gum bi seachdain àlainn agad, chì mi thu a dh ’aithghearr 😊 

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Bha seachdain àlainn aig a ’chlas an t-seachdain seo le tòrr ionnsachadh spòrsail a-muigh. Tha sinn fhathast ag obair air an sgeulachd na trì mucan beaga, agus a ’bruidhinn air mar a tha na caractaran a’ faireachdainn san sgeulachd, Tha e solas, glic, olc (tha iad coibhneil, glic, olc) 

Ann an Àireamhachd tha an clas ag obair air cunntadh air adhart agus air ais bho 10, mara dh ’aithnicheas tu pàtrain dot agus ag aithneachadh àireamhan. 

An t-seachdain seo bhruidhinn mi ris a ’chlas mu Mhìos Eachdraidh Dubh, agus bhruidhinn sinn mu chuid de dhaoine infuential a tha air eadar-dhealachadh mòr a dhèanamh anns a’ chomann-shòisealta thar nam bliadhnaichean. 

Sheall mi dhaibh stiùirichean beaga an leabhair agus thagh an clas triùir a bu mhath leotha tuilleadh fhaighinn a-mach; Rosa Parks, Aretha Franklin agus Tessa Sanderson. 

The class had a lovely week this week with lots of fun outdoor learningWe are still working on the story the three little pigsand talking about how the characters feel in the storyTha e/i còir, glic, olc (He/she is kindcleverevil) 

In Numeracy the class are working on counting forwards and backwards from 10, how to recognise dot patterns and recognising numerals 

This week I spoke to the class about Black History Monthand we spoke about some influential people who have a made a big difference in society over the years. I showed them the book little leaders and the class picked three people they would like to know more about; Rosa ParksAretha Franklin and Tessa Sanderson 

Have a lovely weekend 😊 

Clas 1 Uaine

Bha seachdain mhath eile aig a’ chlas làn de tòrr ionnsachaidh.

Rinn iad cuideachd badan brèagha Foghair. An t-seachdai a’ tighinn o tòisichidh an clas sgeulachd ùr – Na Trì Mucan Beaga (the three little pigs). Gheibhear e air a leughadh an seo; https://sgeulachdan.scot/

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh mar a dh’aithnicheas iad fuaim aig toiseach facal. 

Ann an àireamhachd bidh an clas ag ionnsachadh mar a bhios iad a’ cunntadh àireamhan mu seach gu 10 agus mar a nì thu àireamh a’ cleachdadh an corragan. 

Is e an àireamh againn den t-seachdain an t-seachdain seo 7. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agad. 😊 Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Chòrd e gu mòr ris a’ chlas ionnsachadh mu choimhearsnachd na sgoile againn agus a’ choimhearsnachd ionadail againn le cuairt ionadail shnog a rinn iad an t-seachdain eile. 

Tha an clas air a bhith ag ionnsachadh faighinn a-mach cò ris a tha na h-àireamhan 0-10 coltach. Tha sinn air a bhith a’ dèanamh a’ gheama seo gus ar cuideachadh ag aithneachadh na h-àireamhan; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers

ha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh làithean na seachdaine. Tha an t-òran seo gar cuideachadh le ar n-ionnsachadh; https://www.youtube.com/watch?v=e10vDyGtWg0 

Tha an àireamh againn den t-seachdain an t-seachdain seo sia. 

Tha an clas fhathast ag obair air an sgeulachd An tuineap Mòr, tha iad ag ath-aithris na sgeòil le mapa-sgeulachd agus gnìomhan. 

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh gu mathTha seachdain àlainn ach trang air a bhith aig a ’chlas an t-seachdain seo le ar cuairt timcheall na coimhearsnachd ionadail againn. Chòrd e riutha gu sònraichte a bhith a ’faicinn obair nan tramaichean air an dèanamh. 

An ath sheachdain bidh an clas ag ionnsachadh mar a thèid cunntadh air ais bho 10 agus mar a dh ’aithnicheas tu na h-àireamhan sin. Seo ceangal bhidio snog airson sin; Deich èisg bheaga

Is e 5 an àireamh againn den t-seachdainseallaidh an clas air mar as urrainn dhut 5 a sgrìobhadh, a dhèanamh le na corragan aca agus  an àireamh as urrainn a dhol còmhla gus 5 a dhèanamh. Seo bhidio snog mun àireamh 5;https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-aireamh-5 

Is e an sgeulachd air a bheil an clas ag obair An Tuineap Mòr  an clas pupaidean meòir de na caractaran agus obraichidh iad air cuid a’ cluich pàirt leis an sgeulachd. Seo bhidio den sgeulachd ga h-innse ann an Gàidhlig; An Tuineap Mòr (The Enormous Turnip) 

Bidh sinn a ’bruidhinn mu na faireachdainnean againn agus mar as urrainn dhuinn smaoineachadh ann an dòigh adhartach. 

Deireadh seachdain math daibh 🙂

Hello everyone, I hope you are well. The class have had a lovely but busy week this week with our walk around our local community. They especially enjoyed seeing the tram works being done.  

Next week the class will be learning how to count backwards from 10 and how to recognise these numbers. Here is a nice video link for that; Deich èisg bheaga  

Our number of the week is 5, the class will look at how you can write 5, make it with their fingers and what number can go together to make 5. Here is a nice video about the number 5; https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-aireamh-5  

The story the class is working on is The Enoumous Turnip (an tuineap mòr) the class will make some finger puppets of the characters and will work on some role play with the story. Here is a video of the story being told in GàidhligAn Tuineap Mòr (The Enormous Turnip)  

We will be talking about our feelings and how we can think in a more positive way.  

Have a lovely weekend 🙂 

Clas 1 Uaine

Tha clas 1 Uaine a bhith ag ionnsachadh gus cunntadh air adhart agus air ais bho 0-10. Cleachdadh sinn  an t- òrain Deich Iasg Beaga gus cuideachd le cunntadh. Seo an ceangal; https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh pàtran domino bho 0-6. Bidh sinn a dèanamh barrachd mu pàtran domino an t-seachdain seo. Gus an ionnsachadh seo a chuideachadh dh ’fhaodadh tu cuid de gheamannan bùird a dhèanamh aig an taigh, greimean-bìdh mar eisimpleir.

Tha an clas ag ionnsachadh mar a shuidheas iad agus mar a dh ’èisteas iad ri sgeulachd, tha sinn a’ dèanamh an sgeulachd ‘‘ Wow thuirt an Chailleach Oidhche’ ’. Tha an sgeulachd seo a ’còrdadh ris a’ chlas agus tha iad ag ionnsachadh na dathan ann an Gàidhlig cuideachd.

An ath sheachdain bidh an clas a ’dèanamh Am Tuinep Mòr ga leughadh a-mach an seo; An Tuineap Mòr (The Enormous Turnip)

Tha mi an dòchas gum bi deireach-seachdain àliann agaibh 🙂

Continue reading “Clas 1 Uaine”