ST 23.5.22

Hallo a h-uile duine!

Ann am matamataigs an t-seachdain-sa, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sum simileir airson toirt air falbh. Seall an obaie 4 tiolaidh a rinn Kit! Fìor mhath!

Cuideachd, rinn sinn obair air bloighean agus mar a tha sinn a’ dèanamh coimeas eadar bloighean.

 

Rinn sinn sgrìobhadh mu dheidhinn caisteal. Rinn sinn plana agus dh’fheuch sinn ri faclan annasach agus fosglaidhean inntinneach a chuir anns an sgrìobhadh againn.

Gur math a thèid leis a h-uile duine a tha a’ gabhail pàirt anns a’ mhòid aig an deireadh-sheachdain!

Digital Learning Week Scotland 11th-17th May

 

National Digital Learning Week is a week-long event run by Education Scotland. Throughout the week pupils were encouraged to use digital technology during their lessons and when sharing their learning.  Here’s just a selection of work some classes of how some classes have used technology in their lessons.

ST 9.5.22

Hallo a h-uile duine!

Seachdain trang le tòrr ionnsachadh ùr.

Ann am matamataigs, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Graf-loidhne. Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn na samhlaidhean airson nas motha na agus nas lugha na. Feumaidh sinn smaoineachadh air mar crogal a tha airson an àireamh nas motha ithe. Cuideachd, chluich sinn geama le na dìsean airson practas a dhèanamh air ar clàran uiread.


Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn faclan a chuir ann an ordugh nuair a tha iad a’ toiseachadh leis an aon litir. Chleachd sinn na faclairean airson ar chuideachadh.

Rinn sinn sgrìobhadh cruthachail mu dheidhinn caisteal. Chleachd sinn faclan annasach agus fosglaidhean inntinneach.

Bhuanaich Keirah na duaisean seo aig an co-fharpais dannsa Gaidhelach aice. Sin thu fhèin Keirah!

Sin e an-dràsta!

 

ST 9.5.22 Obair Dachaigh

Leabhraichean Leughaidh

  •  Ceiteag agus dragon nan cumaidhean
  • Am Piobaire Breac
  • Nathair Alastair
  • A’ Chraobh Mhango

Litreachadh – We are still revising all of the common words we covered last term. Please find PDFs in the last post.

 

 

ST 4.5.22

Seachdain luath an t-seachdain-sa!

Ann am matamataig, tha sinn ag obair air a’ laimhseachadh data. Dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn graf-bhàraichean, diagram Venn agus diagram Carroll. Chruinnich sinn fiosrachadh bho ar caraidean anns a’ chlas.

Ann an litearrachd, chùm sinn oirnn ag ionnsachadh mu dheidhinn faclairean. Lorg sinn faclan, na bha iad a’ ciallachadh agus an uair sin chuir sinn iad ann an ordugh an aibidil.

Rinn sinn postairean airson na tramaichean a tha a’ tighinn gu Lìte. Thuirt na postairean ‘Tha gaol agam air Lìe oir…’ Seall na rinn Mikolaj, Betty, Will agus Evie!

Dh’ionnsaich sinn an òran ‘Tha mi Sgith’. Seo na faclan – Tha mi sgìth

ST 25.4.22

Fàilte air ais!

Tha seachdain trang air a bhith againn. Ann am matamataig, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith a’ cruinneachadh àireamhan. Cuideachd, chùm sinn oirnn a’ tomhas. Chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche airson tomhas agus cuideachd dh’obraich sinn air cudam.

Ann an litearrachd, dh’ionnsaich sinn mar a chleachdas sinn faclair. Cuideachd rinn sinn practas air ar faclan cumanta.

Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Caisteal Dhùn Èideann agus an uair sin cruthaich sinn caistealan. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an neach-ealain, Rob Hain. Rinn sinn dealbhan anns an stoidhle aige. Seall na rinn sinn.

Rinn sinn practas air ar òran agus bardachd airson a’ Mhòid. Chluich Mrs Moore an fhidheal dhuinn.

Mu dheireadh rinn sinn gymnastics ann an spòrs. Seall na sgilean againn!

IMG_2752

Tìoraidh an-dràsta!

ST 4.4.22

‘S e na saor-laithean a th’ann!

An t-seachdain-as, chriochnaich sinn ar bileagan-fiosrachaidh mu dheidhinn Dùn Èideann. Abair shrìobhadh sgoinneal a rinn sinn.

Ann an èisteachd ‘s labhairt, chluich sinn Charades gus obair a dhèanamh air an ceist ‘An e?’

Ann am matamataigs, tha sinn ag obair air tomhas. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn mar a tha sinn ag obair a-mach cuairt-tomhas agus farsaingeachd cumaidhean. Seall na robots againn.

‘S e latha gu math sònraichte a bh’againn an-diugh, a’ gabhail pàirt a’ sireadh uighean ann an co-fharpais mòr agus BHUANAICH C4G. Fhuair sinn teoclaid! Ium! Tapadh leibh C7.
Deagh saor-laithean dhuibh!

Edinburgh Local Mod

The Edinburgh Local Mòd is taking place on 27th and 28th May this year and C4 are busy practising a poem and song which they could perform in the competition.

The Edinburgh Local Mòd is a celebration of Gaelic culture in the city, where there are numerous competitions you can enter to read, sing, play, recite poetry, create art and write stories and poems.  Full syllabus of competitions can be read here: https://www.edinburghlocalmod.com/uploads/7/2/0/6/72063077/edinburgh_local_mod_syllabus_and_rules_2022.pdf

The deadline for children to enter is Friday 29th April,  the end of the first week back after the Easter break.

If you would like your child to take part in the local Mòd you will need to enter your child into competitions. More information can be found on the Edinburgh Local Mòd website. https://www.edinburghlocalmod.com/

In class we have began learning the following:

Competition J01 (Solo Singing): Far am bi mi fhìn

Competition J14 (Poetry Recitation):  An t-Uisge

Children can sing/recite any Gaelic song/poem of their choice but these are the ones we are learning in class.