Clas 1 Gorm  14.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Madainn mhath Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi air ais anns a’ ghàrradh an-diugh. Tha mi a’ seinn òran agus a’ cunntadh air adhart bho 0 – 20 agus air ais.

Good morning Clas Gorm. How are you all today? I’m back in the garden. I am singing and counting forward from 0 – 20 and back.

 

Mar sin leibh.  Bye for now.

Le dùrachdan,

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Clas 1 G s.t. 5.10.20 | Class 1 G w.b. 5.10.20

An t-seachdain seo, rinn sinn an sgeulachd ‘Isean Drisean’ agus bhruidhinn sinn mu bhith a’ cleachdadh fhaclan le fuaimean a tha coltach agus mar a dh’aithnicheas sinn iad. Bha an clas cuideachd  a’ feuchainn ri faclan fuadain a dhèanamh an àrd leis na h-aon fuaimean ris na h-ainmean aca.

This week we did the story ‘Isean Drisean’ and we spoke about rhyming words and how to identify them. The class also took part in nonsense rhyming, and had to think of a nonsense word to rhyme with their name.

Continue reading “Clas 1 G s.t. 5.10.20 | Class 1 G w.b. 5.10.20”

C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain-seo | We’ve been busy this week.

Tha sinn ag obair air aithneachadh pàtrain domino. Chluich sinn an geama dominothan. Carson nach dèan sibh sin aig an taigh? Cleachd pìosan pàipear mur nach eil dominothan agaibh.

We are working on recognising domino patterns. We played dominoes. Why not do that at home? Use pieces of paper if you don’t have dominoes.

Continue reading “C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20”

Clas 1G A’ tòiseachadh san sgoil | Starting school

Seo sgeulachd as urrainn dhut a leughadh còmhla ri do phàiste. Tha e a ’toirt mòran fiosrachaidh mu cò ris a bhios an clas aca coltach, an tidsear aca, agus mar a bhios cùisean nuair a thilleas sinn don sgoil.  Tha dà dhreach ann, aon sa Ghàidhlig agus am fear eile sa Bheurla.

Here is a story you can read together with your child. It gives lots of information about what their class will be like, their teacher, and how things will be when we return to school.  There are two versions, one in Gaelic and the other in English.

Gaelic version:  C1G a’ toiseachadh san sgoil

English version: C1G starting P1

Tòrr Spòrs airson an t-seachdain mu dheireadh!!

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail agaibh uile.

Tha sinn a-nis air an t-seachdain mu dheireadh dhan pròisect eadar-ghluasaid againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh lince gu an PowerPoint airson seachdain 6. Anns an PowerPoint lorgaidh sibh   beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an pròisect eadar-ghluasad seo air còrdach ribh.

Chì sibh nach eil cliath ionnsachaidh againn an t-seachdainn seo. Tha sinn a’dol a dhèanamh tòrr rudan spòrsail gach latha an t-seachdain seo an aite an cliath!

Seall air dè a bhios a thachairt:

Diluain –     Power Point le seachdain 6 den Phròisect eadar-ghlusaid

Dimàirt-     Là Spòrs na Sgoil-àraich

Diciadain – Là Mòr nan Òran

Diardaoin – Latha Mòr nan Sgeulachdan

Dihaoine – Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We have now reached the last week of our Bear Hunt Transition Project, which was linked to the book ‘We are going on a Bear Hunt’ by Michael Rosen.

In the link below you will find a Bilingual PowerPoint slide for Week 6 of our transition project. I hope that you find this week’s  activities fun t and that you have enjoyed the transition project.

You will notice that I have not linked a learning grid for this week. As it is the last week of term we will be posting fun daily events instead.

Have a look at what will be happening in sgoil-àraich this week!

Monday –               PowerPoint with  Wk 6  of Bear                                            Hunt activities

Tuesday –             Sgoil-àraich Sports Day

Wednesday –    Gaelic Songs Day

Thursday –         Gaelic Stories Day

Friday –               A multi-cultural Teddy Bears Picnic

 

We hope that you have a fun week!

 

Le dùrachdan,

 

Mrs Reid

 

Bear Hunt Weekly bilingual Slides week 6