Clas Uaine

An ath sheachdain ann an C1 bidh sinn ag ionnsachadh mu chumaidhean 2D. Coimheadaidh  sinn air cearcalltriantancreàrnag agus ceart-cheàrnachSeo cuid de bhideothan mu chumaidhean; https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-ceart-chearnach 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearnag 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearcall 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-triantan 

‘S e 7 àireamh na seachdain  

Tha sinn a’ tòiseachadh sgeulachd ùr air a bheil Isean Drisean a gheibh thu an-seo; http://sgeulachdan.scot/  

Tha an sgeulachd seo na sgeulachd mhath airson faclan a bhios a’ dèanamh rann a thuigsinn.  Continue reading “Clas Uaine”

Clas Uaine

Hàlo a h-uile Duine,

Tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu phàtranan domino agus pàtranan dot. Chleachd sinn na dìsnean mòra gus geama a chluich ann an spòrs gus ar n-ionnsachadh a chuideachadhAn t-seachdain seo bidh an clas ag ionnsachadh mun Fhoghar agus na h-atharrachaidhean a tha a’ tachairtBidh sinn a’ dèanamh barrachd obrach air pàtranan cunntaidh agus domino a‘ cleachdadh stuthan a tha rin lorg as t-fhoghair

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mu bhith a’ cunntadh agus a’ cur àireamhan ann an òrdugh sinn geama a tha ceangailte an seo airson ar n-ionnsachadh a thoirt air adharthttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

The class have been learning about domino patterns and dot patternsWe have been using a large dice duringP.E to help with the learningThis week the class will be learning about Autumn and the changes that occurWe will be doing more work on counting and domino patterns using material that can be found during Autumn

The class have also been learning about counting and sequencing numeralsWe will dogame that is linked here to help the learninghttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

Clas Uaine

Tha Clas 1 Uaine air a bhith ag ionnsachadh cò ris a tha àireamhan 0-10 coltach.  Tha sinn air a bhith a’ cleachdadh geama eadar-ghnìomhach gus ar cuideachadh le bhith eòlach air na h-àireamhan. Seo an ceangal; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers  

Tha an clas cuideachd ag ionnsachadh làithean na seachdaine. Tha an t-òran seo gan cuideachadh leis an cuid ionnseachaidhhttps://www.youtube.com/watch?v=e10vDyGtWg0  

 ’S e còig àireamh na seachdaine. 

 

The class have been learning to know what the numbers 0-10 look like. We have been doing this game to help us recognise the numbers; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers  

 The class have also been learning the days of the week. This song is helping us with our learning; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers  

 Our number of the week this week is five.   

 

Clas 1 Uaine

Tha clas 1 Uaine air a bhith ag ionnsachadh gus cunntadh air adhart agus air ais bho 0-10. Cleachdaidh sinn an t- òran ‘Deich Iasg Beaga’gus cuideacheach le cunntadh. Seo an ceangal; https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh pàtran domino bho 0-6. Bidh sinn a dèanamh barrachd mu phàtrain domino an t-seachdain seo.  

An t-seachdain seo tha an clas a’ dèanamh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Seo an ceangal le sgeulachd; https://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one

The class have been learning how to count forwards and backwards from 0-10. We will use the song Deich Iasg Beaga to help our learningHere is the linkhttps://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

The class are also learning to recognise domino patterns from 0-6. We will do more on this next week.  

Next week the class are doing the story of An Tuineap Mòr. Here is the link to the story with the audio filehttps://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one 

An t-seachdain seo ann an clas 1

An t-seachdain seo, bha Clas 1 ag ionnsachadh mu dheidhinn àireamhan agus a’ cunntadh aìreamhan agus dotagan.  
Chluich sinn geama a’ cleachdadh dìsnean gus am bi sinn a’ cunntadh agus ag aithneachadh pàtraidìsneanNuair a fhuair cuideigin na dìsnean, chunnt iad cia mheud dotag a bh’ ann.  
Auairsin, leum a h-uile duine air an t-sùimBha cho e spòrsail agus  chòrd e ris a h-uile duine 

Clas 1U A’ toiseachadh san sgoil Starting school

Seo sgeulachd as urrainn dhut a leughadh còmhla ri do phàiste. Tha e a ’toirt mòran fiosrachaidh mu cò ris a bhios an clas aca coltach, an tidsear aca, agus mar a bhios cùisean nuair a thilleas sinn don sgoil.  Tha dà dhreach ann, aon sa Ghàidhlig agus am fear eile sa Bheurla.

Here is a story you can read together with your child. It gives lots of information about what their class will be like, their teacher, and how things will be when we return to school.  There are two versions, one in Gaelic and the other in English.

C1U starting P1 (ENG) (2)

C1U a’ toiseachadh san sgoil (GA) (2)

Tòrr Spòrs airson an t-seachdain mu dheireadh!!

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail agaibh uile.

Tha sinn a-nis air an t-seachdain mu dheireadh dhan pròisect eadar-ghluasaid againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh lince gu an PowerPoint airson seachdain 6. Anns an PowerPoint lorgaidh sibh   beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an pròisect eadar-ghluasad seo air còrdach ribh.

Chì sibh nach eil cliath ionnsachaidh againn an t-seachdainn seo. Tha sinn a’dol a dhèanamh tòrr rudan spòrsail gach latha an t-seachdain seo an aite an cliath!

Seall air dè a bhios a thachairt:

Diluain –     Power Point le seachdain 6 den Phròisect eadar-ghlusaid

Dimàirt-     Là Spòrs na Sgoil-àraich

Diciadain – Là Mòr nan Òran

Diardaoin – Latha Mòr nan Sgeulachdan

Dihaoine – Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We have now reached the last week of our Bear Hunt Transition Project, which was linked to the book ‘We are going on a Bear Hunt’ by Michael Rosen.

In the link below you will find a Bilingual PowerPoint slide for Week 6 of our transition project. I hope that you find this week’s  activities fun t and that you have enjoyed the transition project.

You will notice that I have not linked a learning grid for this week. As it is the last week of term we will be posting fun daily events instead.

Have a look at what will be happening in sgoil-àraich this week!

Monday –               PowerPoint with  Wk 6  of Bear                                            Hunt activities

Tuesday –             Sgoil-àraich Sports Day

Wednesday –    Gaelic Songs Day

Thursday –         Gaelic Stories Day

Friday –               A multi-cultural Teddy Bears Picnic

 

We hope that you have a fun week!

 

Le dùrachdan,

 

Mrs Reid

 

Bear Hunt Weekly bilingual Slides week 6