Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

Deireadh na teirm C3F | End of term C3F

Hi C3F,

‘S e Dihaoine a th’ann an duigh an ‘s e deireadh an teirm a tha e! Tapadh leibh airson a bhith clas cho snog, a bha ag obair cruaidh anns an sgoil, agus aig an taigh. Tapadh leat gu na pàrantan cuideachd, a tha air a bhith a’ cuideachadh sibh aig an taigh. Tha sinn an dòchas gum bith saor-laithean ciùin, sporsail agaibh agus chì sinn sibh ‘s an Lùnastal!

Ma nach robh thu a’ faicinn an teachdaireachd air BBC Alba- seo e an seo: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

Tha sinn air cuairt-litir a’ cur ri cheile airson am bliadhna againn còmhla ann an C3. Dèan cliog gu h-ìosal.

Go to this Sway

 

It’s Friday today and it’s the end of term! Thank you for being such a lovely class, who worked so hard at school and at home too. Thank you too to all the parents for all your support.

Have a lovely, restful, fun holiday and we will see you in August!

If you didn’t see the special message on BBC Alba for C3F, click here: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

We have made a newsletter about our time together in C3. Click the link above.

Tìoraidh an-dràsta!

Miss Grant, Mrs Wight agus Mrs Watson

 

Diardaoin | Thursday 25.6.20

Hi C3F,

‘S e Diardaoin a th’ ann an-diugh agus tha an grian a’ dearsadh! Bidh sibh a’ cumail a’ dol le an cuairt timcheall na h-eileanan an-diugh.

It’s Thursday today and the sun is shining! Today, you will keep going with your Hebridean Adventure. 

Bhidio beag bhuamsa an-diugh. Bidh mi air-ais anns an sgoil san Lunasdal airson C4 eile a teagaisg. Chì mi an uair sin sibh!

A short video from me today. I will be back in the school in August teaching the other C4 class- I can’t wait to see you all then!

I’m going to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3F gallery by 7pm today. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see. It can be any photo- of you or of a piece of work you are proud of.

Latha math dhuibh!

Miss Grant

C1-3 Adventure Grid

Diciadain | Wednesday 24.6.20

Hi C3F,

Tha an obair agaibh cho cruthachail an t-seachdain-sa, agus tha e cho math fhaicinn air Learning Journals. An àite bhidio àbhaisteach an-diugh, cuir air BBC Alba aig 17:30 (5:30f) airson teachdaireachd sònraichte air T.Bh airson C3F! 

Your work is so creative this week, and it’s great to see it on Learning Journals. Instead of a normal video this week, turn on BBC Alba at 17:30 (5:30pm) to see a special message on TV for C3F!

I’m going to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3F gallery by Thursday the 24th June. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see.

Latha math dhuibh!

Miss Grant

Barrachd Reasabaidhean!

Tha A’Bh-uas Bloomer air a bhith trang! Tha tuilleadh reasabaidhean aice airson do chuirm-chnuic. Tha iad sgrìobhte air an PDF gu h-ìosal agus faodaidh tu coimhead air A’ Bh-Uas Bloomer gan dèanamh air na bhideothan seo.

Ms Bloomer has been busy!  She as created more recipes for your picnic.  You can access the recipes on the PDF below and watch her making them on these videos.

Picnic recipes

Sour cream and chive dip: https://youtu.be/wEwxkr3JhPU
 
 

Dimàirt | Tuesday 23.6.20

Hi C3F,

Tha mi an dòchas gun robh spòrs agaibh air an Cuairt- dànachd Innse Gall an-dè. ‘S e Dimàirt a th’ ann agus tha sinn gu bhith aig deireidh na tèirm. Tha sibh a’ cumail a- dol leis an cuairt-dànachd an-diugh. Càite a bheil sibh a’ dol an-diugh?

I hope you had fun with your Hebridean Adventure yesterday. It’s Tuesday and we’ve almost reached the end of term! Today you will keep going on your adventure- where will you go today?

I’m going to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3F gallery by Thursday the 24th June. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see.

Have a great day,

Miss Grant

C1-3 Adventure Grid

22.6.20 Cuairt-dànachd Innse Gall C1-3/Hebridean Adventure C1-3

Gabh cuairt timcheall na h-eileanan an t-seachdain seo. Tha gu leòr ri fhaicinn agus ri dhèanamh. Dèan cuirm-chnuic le pònaidh air Èirisgeigh? Ionnsaich mu dhineosairean san Eilean Sgitheanach? Cruthaich fear-tàileisg Leòdhais?   Seall an obair agad le bhith ga phostadh air Irisean Ionnsachaidh. Deagh thuras dhuibh!

Take a trip round the Hebrides this week.  There is plenty to see and do.  Have a picnic with a pony on Eriskay? Learn about dinosaurs on Skye?  Make a Lewis chessman?  You can show off what do have done by posting it on Learning Journals.  Have a great trip!

C1-3 Adventure Grid

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.