Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

[C3 26.06.20] Dihaoine | Friday

Madainn mhath C3S,

‘S e Dihaoine a th’ ann agus  tha sinn a-nis air deireidh na teirm a ruigeil. Glè mhath a h-uile duin’ agaibh. Tapadh leat airson bliadhna sgoinneil agus airson an obair cruaidh a rinn sibh fhèin agus do theaglaichean.

Seo agaibh “Sway” le dealbhan de cuimhnichean againn bhon bliadhna.  https://sway.office.com/o9TsnAYpd5otGEES?ref=Link

It’s Friday and we’ve reached the last day of term! Well done everyone. Thank you for a great year and all your hard work and kindness from yourselves and your families.

Please click the link above to the “Sway newsletter” to see a gallery of our memories of our year in C3S.

Have a lovely Summer,

Le gaol,

A’ Bh-Uas Stone

https://www.youtube.com/watch?v=X9PecQAlgcU&feature=youtu.be&app=desktop

 

 

 

 

 

 

 

[C3 25.06.20] Diardaoin | Thursday

Madainn mhath C3,

‘S e Diardaoin  a th’ ann, agus seo a’ ghrid dhuibh.

Coimheadaibh air blog Clas 4A airson bhidio fhaicinn bhon thidsear ùr agaibh.

It’s Thursday, and here is your Hebridean Adventure grid.

I have exciting news: have a look on Clas 4A’s blog to see a video from your new teacher.

If you have any pictures you’d like me to include in our class gallery (to be shared on the blog tomorrow) please send it to me by noon today.

Have a lovely day and enjoy the sunshine,

A’ Bh-Uas Stone

C1-3 Adventure Grid

Barrachd Reasabaidhean!

Tha A’Bh-uas Bloomer air a bhith trang! Tha tuilleadh reasabaidhean aice airson do chuirm-chnuic. Tha iad sgrìobhte air an PDF gu h-ìosal agus faodaidh tu coimhead air A’ Bh-Uas Bloomer gan dèanamh air na bhideothan seo.

Ms Bloomer has been busy!  She as created more recipes for your picnic.  You can access the recipes on the PDF below and watch her making them on these videos.

Picnic recipes

Sour cream and chive dip: https://youtu.be/wEwxkr3JhPU
 
 

[C3 23.06.20] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath,

Seo a’ghrid dhuibh a-rithist.  Tha mi ‘n dòchas gu bheil tòrr spòrs agaibh leis!

Here’s the grid for the week again: Hebridean Aventure?  I hope you’re having lots of fun with it. Please also remember to send me any pictures you want me to include in our class blog on Learning Journals.

Latha math dhuibh,

A’ Bh-Uas Stone

C1-3 Adventure Grid

[C3 22.06.20] Diluain | Monday

Madainn mhath C3,

‘S e Diluain a th’ ann agus tha sinn gu bhith aig deireidh na tèirm. Seall air a’ phost gu h-ìosal airson ur h-obair sònraichte an t-sheachdainn sa.

It’s Monday and we’ve almost reached the end of term! Scroll down to the  a  previous blog post for your slightly different learning grid this week… you’re going on a Hebridean Adventure!

As mentioned in my video, I’m planning to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3S gallery by Wednesday 24th June. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see.

Have a lovely day,

A’ Bh-Uas Stone

Òran : An tèid thu leam a ribhinn luarach:

https://soundcloud.com/europeana/an-teid-thu-leam-a-ribhinn-lurach

22.6.20 Cuairt-dànachd Innse Gall C1-3/Hebridean Adventure C1-3

Gabh cuairt timcheall na h-eileanan an t-seachdain seo. Tha gu leòr ri fhaicinn agus ri dhèanamh. Dèan cuirm-chnuic le pònaidh air Èirisgeigh? Ionnsaich mu dhineosairean san Eilean Sgitheanach? Cruthaich fear-tàileisg Leòdhais?   Seall an obair agad le bhith ga phostadh air Irisean Ionnsachaidh. Deagh thuras dhuibh!

Take a trip round the Hebrides this week.  There is plenty to see and do.  Have a picnic with a pony on Eriskay? Learn about dinosaurs on Skye?  Make a Lewis chessman?  You can show off what do have done by posting it on Learning Journals.  Have a great trip!

C1-3 Adventure Grid

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.