Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

[26.06.20 – latha mu dheireadh is an obair agaibh!]

Tha ar gaol oirbh uile C5!  Is e clas air leth a th’ annaibh. Chòrd e ruinn gu mòr a bhith còmhla riubh am bliadhna.  Feuch gum faic sibh a’ chruinneachadh mu dheireadh do C7 aig 11m an-diugh.  Deagh shamradh dhuibh, bithidh modhail, cùmaibh sàbhailte agus chi sinn sibh a-rithist, a’ mhòr chuid agaibh air ais aig TNP san Lùnasdal ann an C6!

We love you C5!  You’re a wonderful year group and we have absolutely loved being your teachers this year.  Remember to watch the final C7 assembly at 11am today.  Enjoy your summer, be good, be safe and we’ll see (almost all of you) back at TNP in C6 in August!

XXX

[C5 25.06.20- àm son pàrtaidh!]

Tìoraidh clas a còig!

Cò a chreideadh gu bheil sinn air deireadh na bliadhna a ruighinn bhon taigh.  Abair gun do chòrd a’ bhliadhna còmhla ruibh rinn.  Taing mhòr C5 airson na bhideothan is dealbhan a thoirt a-steach.  Tha sinn gur n-ionndrainn gu mòr is bha e cho snog am faicinn.  Gur math thèid leibh an ath bhliadhna, tha fhios againn gum bi bliadhna air leth agaibh ri chèile ann an C6, is bochd nach bi sinn ann còmhla ruibh!

Nise, àm son pàrtaidh!

[Is e bhideo ‘unlisted’ a th’ ann mar sin chan fhaic ach daoine leis an ceangal e.]

Bye P5!

 Who would believe that it’s almost the end of school year and we’re ending it at home.  We’ve had such a wonderful year with you.  Thank you for sending in pictures, videos and recordings.  It is safe to say we are really missing you this week as we reach the end of term.  It has been lovely to see them.  Good luck next year, we know you’re going to have a fantastic time together in C6, just a shame we can’t come with you!

Now, time for a C5 party!

[The party video is unlisted therefore only people with access to the link below can view it.]

 

Barrachd Reasabaidhean!

Tha A’Bh-uas Bloomer air a bhith trang! Tha tuilleadh reasabaidhean aice airson do chuirm-chnuic. Tha iad sgrìobhte air an PDF gu h-ìosal agus faodaidh tu coimhead air A’ Bh-Uas Bloomer gan dèanamh air na bhideothan seo.

Ms Bloomer has been busy!  She as created more recipes for your picnic.  You can access the recipes on the PDF below and watch her making them on these videos.

Picnic recipes

Sour cream and chive dip: https://youtu.be/wEwxkr3JhPU
 
 

22.06.20 C4-7 Cuairt-dànachd Innse Gall | Hebridean Adventure

An t-seachdain mu dheireadh den teirm, agus ged nach b’ urrainn dhuinn falbh air thursan fad na teirm seo tha sinn gus falbh air turas tron obair againn air an t-seachdain seo! Fàilte oirbh gu Eileanan Innse Gall! Gheibh sibh an seo blasad de na h-Eileanan le iomadh diofar cur seachad and pìosan Eachdraidh ri fhaicinn tro na gnìomhan a tha an seo! Tha sinn an dòchas gun còrd iad riut.  Ma tha airson gin den obair seo a shealltainn dha na tidsearan agaibh faodaidh sibh sin a dhèanamh anns an dòigh àbhaisteach.  Deagh thuras dhuibh!

It’s the last week of term, and although we haven’t been able to go on any ‘real life’ trips lately we are going on a virtual one this week.  Welcome to the Hebrides! This week you will get a taste of the many different activities offered across these islands and also a taste of some of their history, through the activities you will complete.  We hope you enjoy them.  If you would like to show any of your teachers your work you are invited to do so in the usual way. Have a great trip!

C4-7 Adventure Grid

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.

Taobh na Pàirce’s Got Talent C4-7 Auditions

Feasgar mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math is gun do chòrd co-fharpais C1-3 ribh.  Tha sinn a’ tòiseachadh am feasgair seo leis a’ cho-fharpais C4-7 agus an uairsin aig 2f gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good afternoon everyone.  We hope you are all well and that you enjoyed the C1-3 competition this morning. We will begin by watching the C4-7 auditions and then come back at 2pm when we will find out who won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7).  We hope you enjoy the acts!

Taobh na Pàirce’s Got Talent C1-3 Auditions

Madainn mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math.  Tha sinn a’ tòiseachadh leis a’ cho-fharpais C1-3 agus an uairsin aig 11m gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good morning everyone.  We hope you are all well.  We will begin with watching the C1-3 auditions and then come back at 11am when we will find out who has won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).  We hope you enjoy the acts!