Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

C6 Deireadh na Bliadhna

Hai C6,

Tha e doirbh ri chreidsinn gu bheil sinn air an latha mu dheireadh a ruigsinn!

An robh fios agaibh gu bheil sinn air 186 latha a chur seachad ann an Clas 6.  Is abair gun do chòrd am bliadhna ruinn.  Tapadh leibh uile airson a bhith cho laghach is gasta. Tha sinn ag radh cheerio gu Martha ann an C6G an-diugh- tha sinn an dòchas gun còrd an sgoil ùr ruit is cuimhnich gu bheil do charaidean fhathast an seo aig Taobh na Pàirce.   ‘S e an latha mu dheireadh aig Mgr McGuire a th’ann cuideachd ann an c6.  Tapadh leibh airson a h-uile sion tha thu air a’ dhèanamh am bliadhna dhuinn.  Bidh sinn gad ionndrainn gu mòr!!

Tha sinn an dòchas gum bi deagh samhradh agaibh air fad.

It’s hard to believe that today is the last day of term.  Did you know that you have spent 186 days in c6?  Thank you all for being such a lovely and caring year group.  It’s Martha’s last day in C6G today – we wish you all the best in your new school Martha and remember that you will always have friends here at Taobh na Pàirce.  We also say goodbye to Mr McGuire today.  Thank you for all that you have done for us all this year and we are really going to miss you.

Both Mgr McGuire and Miss MacIntyre want to wish you all a happy, safe summer.

Barrachd Reasabaidhean!

Tha A’Bh-uas Bloomer air a bhith trang! Tha tuilleadh reasabaidhean aice airson do chuirm-chnuic. Tha iad sgrìobhte air an PDF gu h-ìosal agus faodaidh tu coimhead air A’ Bh-Uas Bloomer gan dèanamh air na bhideothan seo.

Ms Bloomer has been busy!  She as created more recipes for your picnic.  You can access the recipes on the PDF below and watch her making them on these videos.

Picnic recipes

Sour cream and chive dip: https://youtu.be/wEwxkr3JhPU
 
 

22.06.20 C4-7 Cuairt-dànachd Innse Gall | Hebridean Adventure

An t-seachdain mu dheireadh den teirm, agus ged nach b’ urrainn dhuinn falbh air thursan fad na teirm seo tha sinn gus falbh air turas tron obair againn air an t-seachdain seo! Fàilte oirbh gu Eileanan Innse Gall! Gheibh sibh an seo blasad de na h-Eileanan le iomadh diofar cur seachad and pìosan Eachdraidh ri fhaicinn tro na gnìomhan a tha an seo! Tha sinn an dòchas gun còrd iad riut.  Ma tha airson gin den obair seo a shealltainn dha na tidsearan agaibh faodaidh sibh sin a dhèanamh anns an dòigh àbhaisteach.  Deagh thuras dhuibh!

It’s the last week of term, and although we haven’t been able to go on any ‘real life’ trips lately we are going on a virtual one this week.  Welcome to the Hebrides! This week you will get a taste of the many different activities offered across these islands and also a taste of some of their history, through the activities you will complete.  We hope you enjoy them.  If you would like to show any of your teachers your work you are invited to do so in the usual way. Have a great trip!

C4-7 Adventure Grid

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.

Taobh na Pàirce’s Got Talent C4-7 Auditions

Feasgar mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math is gun do chòrd co-fharpais C1-3 ribh.  Tha sinn a’ tòiseachadh am feasgair seo leis a’ cho-fharpais C4-7 agus an uairsin aig 2f gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good afternoon everyone.  We hope you are all well and that you enjoyed the C1-3 competition this morning. We will begin by watching the C4-7 auditions and then come back at 2pm when we will find out who won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7).  We hope you enjoy the acts!

Taobh na Pàirce’s Got Talent C1-3 Auditions

Madainn mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math.  Tha sinn a’ tòiseachadh leis a’ cho-fharpais C1-3 agus an uairsin aig 11m gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good morning everyone.  We hope you are all well.  We will begin with watching the C1-3 auditions and then come back at 11am when we will find out who has won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).  We hope you enjoy the acts!

C6 19.06.20

Madainn mhath C6!  ‘ S e latha mòr a th’ann an-diugh.  ‘ S e co-fharpais Taobh na Pàirce’s Got Talent a th’ann.  Tha cùisean a’ tòiseachadh aig 10m.  Bi ann no bi fann!  

Good morning P6!  It’s a special day today.  It’s the Taobh na Pàirce’s Got Talent competition,  The first competition will automatically start on the blog at 10am.  More information below.

  • 10.00m – Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – C1-3 Auditions 
  • 11.00m – Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – C1-3 Na Toraidhean (The Results) 
  • 1f- Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 C4-7 Auditions 
  • 2f – Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 C4-7 Na Toraidhean (The Results)