C7 Maths Answer Wednesday 13th and Thursday 14th

Hi C7,

Here are the answers for maths for Wednesday and Thursday this week. Sorry about the wee mistakes we have made!

C7 Maths Answers Wednesday 13th and Thursday 14th

And… a joke! Sheepdog Training in the Leicestershire countryside - Experience Days

A talking sheepdog rounds up all the sheep into the pen for his farmer. He comes back and says, “Okay, Chief — all 40 sheep accounted for”.

The farmer says, “But I’ve counted them and I’ve only got 36!” The sheepdog replies, “I know, but I rounded them up.”

Have a lovely weekend!

Soraidh Leibh C7 | Farewell C7

Clas 7,

Abair latha.   An latha mu dheireadh agaibh ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sibh air bliadhnaichean sona  chur seachad an seo agus tha sibh a-nis deiseil airson an ath cheum a ghabhail.  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh làn toileachais agus gu bheil iomadh deagh chuimhneachan agaibh.  Abair bliadhna a bha againn còmhla – adventure dhuinn uile, ann an dòigh!

Continue reading “Soraidh Leibh C7 | Farewell C7”

22.06.20 C4-7 Cuairt-dànachd Innse Gall | Hebridean Adventure

An t-seachdain mu dheireadh den teirm, agus ged nach b’ urrainn dhuinn falbh air thursan fad na teirm seo tha sinn gus falbh air turas tron obair againn air an t-seachdain seo! Fàilte oirbh gu Eileanan Innse Gall! Gheibh sibh an seo blasad de na h-Eileanan le iomadh diofar cur seachad and pìosan Eachdraidh ri fhaicinn tro na gnìomhan a tha an seo! Tha sinn an dòchas gun còrd iad riut.  Ma tha airson gin den obair seo a shealltainn dha na tidsearan agaibh faodaidh sibh sin a dhèanamh anns an dòigh àbhaisteach.  Deagh thuras dhuibh!

It’s the last week of term, and although we haven’t been able to go on any ‘real life’ trips lately we are going on a virtual one this week.  Welcome to the Hebrides! This week you will get a taste of the many different activities offered across these islands and also a taste of some of their history, through the activities you will complete.  We hope you enjoy them.  If you would like to show any of your teachers your work you are invited to do so in the usual way. Have a great trip!

C4-7 Adventure Grid

Taobh na Pàirce’s Got Talent C1-3 Auditions

Madainn mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math.  Tha sinn a’ tòiseachadh leis a’ cho-fharpais C1-3 agus an uairsin aig 11m gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good morning everyone.  We hope you are all well.  We will begin with watching the C1-3 auditions and then come back at 11am when we will find out who has won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).  We hope you enjoy the acts!

TNP Latha Spòrs 2020 | Virtual Sports Day 2020

Hi everyone,

This year, our Sports Day is happening online and your teachers have been working hard to make it fun and challenging for everyone!

Sports Clipart Vector Hand Painted Kids Space Transparent ...

During this Virtual Sports Day, you’ll have to take part in a maximum of 10 challenges, take note of the score you get for each of them and share it with the school office by Monday night.

As every year, Sports Day is a great team event. This year, we will use the Pupils’ Voice Groups as our teams so you should all already know who is in your group.

As a reminder, here are the groups: Àireamhachd/STEM – Eco – Cànan is Cultar – Na h-Ealain Chruthachail – Leabhar-lann – Pàipear Naidheachd – Còirichean Daonna – Sàbhailteachd Rathaid – Sgioba Health and Wellbeing – Pupil Council – Spòrs agus Biadh

Continue reading “TNP Latha Spòrs 2020 | Virtual Sports Day 2020”