Là Mòr nan Leabhraichean!

Thalla dhan làrach-lìn seo gus tòrr rudan spòrsail fhaighinn airson Là Mòr nan Leabhraichean! 
Go to this website to find lots of fun things to do for World Book Day!
https://www.thinglink.com/scene/1422972838381355009?fbclid=IwAR3wBTmwz-5e9UThPAB6bBc4z_PJqMZ2jyvDjZVPXoiE-LGJEJyPxlTAEuI