Ceilidh is Craic #7 A’ Bh-Uas Nic an Tòisich

An t-seachdain seo tha a’ Bh-uas Nic an Tòisich againn mar aoigh na seachdaine.  Tha i na ball den còisir Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu is cuideachd Prasgan.  Tha guth dìreach àlainn aice.  Seo i a’ seinn an t-òran ainmeil ‘Òran Chaluim Sgàire’ le taic bho Ròsaidh air na clàrsaich.

This week we have Mrs. Mackintosh as our guest of the week. She is a choir member of the Glasgow Gaelic Musical Association and also Edinburgh based choir- Prasgan. we all agree that she has a  beautiful voice. Here she is singing the famous Lewis song ‘Òran Chaluim Sgàire’ with help from Rosaidh on the harp. 

Ceilidh is Craic #6 – Còisir Gàidhlig Lodainn

A bheil sibh ag aithneachadh am boireannach os cionn an còisir seo? ‘S i Ms Cotter a b ’àbhaist a bhith na tidsear ciùil againn agus bidh i fhathast a’ tighinn a-steach gus NYCOS a theagasg dhuinn.

Chaidh Còisir Gàidhlig Lodainn a stèidheachadh anns a’ Ghearasdan ann an 1985 agus mar sin bha e iomchaidh gun robh am Mòd air ais anns an aon bhaile sin nuair a bhuannaich iad Sgiath cliùiteach Lovat & Tullibardine, prìomh chupa na còisir, ann an 1999. 

Bhuannaich iad an co-fharpais Puirt-a-beul san Òban ann an 2015 agus a’ gabhail an treas agus an ceathramh àite ann am farpaisean Puirt agus L&T sa Ghearasdan ann ann2017.  

Tha am pìos seo bhon choileanadh soirbheachail aca san Òban ann an 2015 .

Brùth air an ceangal gus an cluinntinn:

Do you recognise the lady conducting this choir?  It is of course our former Music teacher Ms Cotter.

Lothian Gaelic Choir was formed in Fort William in 1985 so it was fitting that the Mòd was back in that same town when they first won the coveted Lovat & Tullibardine Shield, the premier choir trophy, in 1999.

The choir has enjoyed significant success in recent years, winning the Puirt-a-beul in Oban in 2015 and taking third and fourth places in the Puirt and L&T competitions in Fort William in 2017.  This piece is from their winning performance in Oban in 2015.

The choir is conducted by Jackie Cotter and Angus Tully.

Ceilidh is Craic #5

An t-seachdain seo tha sinn gu bhith ag èisteachd ri na ‘Ukecèilidhs’.  Tha iarratas mòr orra aig ceilidhean air feadh Dùn Èideann.  Tha na tidsearan seo air a bhith ag obrachadh cruaidh air clàradh an t-òran cumanta ‘Cearcall a’ Chuain’. Seo iad: a’ Bh-uas Fee, a’ Bh-uas Watson, a’ Bh-uas Croall, a’ Bh-uas Bloomer is a’ Bh-as Grigor.

This week we have our lovely ‘Ukecèilidh’ troop singing one of Runrig’s finest Gaelic songs ‘Cearcall a’ Chuain’.  The group are in high demand to play at ceilidhs in Edinburgh. Here they are Ms Fee, Mrs Watson, Mrs Croall, Ms Bloomer and Mrs Grigor.  Enjoy!

Ceilidh is Craic #4

Tha sinn a’ leantainn oirnn le ar ceilidh is seo agaibh a’ Bh-uas Seddon.  Tha sinn uile eòlach oirre.  ‘ S i an tidsear seinn againn airson na sgoil-àraich, c1 is c2.  An robh fios agaibh gu bheil i a’ cluich na clàrsaich agus na fìdhle cuideachd?

Seo i a’ seinn is a’ cluich na clàrsaich.

We continue our ceilidh and here is Ms Seddon. We all know her as our talented singing teacher for the nursery, P1 and P2 classes. Did you know she plays the harp and fiddle too? Here she is with the song Dòmhnall Dubh nan Gobhar.

Ceilidh is Craic #3

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas NicAoidh – aon de na luchd-taic prìseil againn.  An robh fios agaibh gun ‘s urrainn dhith cluich a’ phìob, giotàr, fìdeag is am bogsa?  Tha sinn a’ smaoineachadh gun urrainn dhi seinn cuideachd ach cha chuala sinn fhathast i!  Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.

 

This week it’s Ms MacKay one of our very precious PSAs turn to push those musical buttons.  Did you know that she can play the pipes, whistle, guitar and the button box.  We are sure she can sing too but she won’t let on!  Watch her here giving us her rendition of Càite am bi na maraichean, Càil thu cadal, Sabhal ‘ic Ùisdean, Cairt mo sheanair.

Ceilidh is Craic #2

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio  a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo  air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas Wight – aon de na Iar-cheannardan againn.  An robh fios agaibh gu bheil i à Canada? Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.  Chòrd e ruinne!

We have a wealth of musical talent among the staff at Taobh na Pàirce and each week we will post a wee video of them showing off their musical skills.

This week it’s the lovely Mrs Wight one of our DHTs who is dazzling us with her fancyfoot .  Did you know she is Canadian and before coming a teacher she was a professional step dancer.  Watch her here giving us some canadian steps!

Cèilidh is Craic

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio  a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo ‘s i a’ Bh-uas Hoy a tha air an àrd-ùrlar.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

We have a wealth of musical talent among the staff at Taobh na Pàirce and each week we will post a wee video of them showing off their musical skills.

This week it’s the mighty Ms Hoy with her rendition of ‘The Flowers of Edinburgh’.  We hope you enjoy the tune!

Mòd Ionadail Dhùn Èideann

Thoir sùil air làrach-lìn Mòd Ionadail Dhùn Èideann.  Thèid Mòd Ionadail Dhùn Èideann 2020 a chumail air loidhne air an 29mh agus 30mh den Chèitean.   

 

Tha  a h-uile co-fharpais fosgailte gun chuspair is tha co-fharpais ealain ann cuideachd.  Saoil an urrainn dhut thòiseachadh air a’ phìos ealain agad? 

 

The local Mòd published their syllabus this week, it’s all happening online this year.  Why not take a wee peek and see what takes your fancy – could you write a story or record a podcast? 

https://www.edinburghlocalmod.com/uploads/7/2/0/6/72063077/digital_edinburgh_local_mod_syllabus_2020.pdf

 

27.4.20 Ceòl le Miss Fee

Halo a-rithist! Chan eil an t-eadar-lìon aig an taigh agamsa ag obair gu math an-diugh. Mar sin,  tha mi an-dòchas gum bidh a’ bhidio Clas 1 suas a-màireach.

Hello again! Unfortunately, the internet is not working very well in my house at the moment and so I have been unable to upload the video for Clas 1 . I will continue to wait patiently for it to upload and hopefully it will be up on the YouTube site by tomorrow. Apologies for the delay! 

Blàthachadh Suas – Ro a h-uile leasan!

Clas 1

https://www.youtube.com/watch?v=Vls0geDEPbc&feature=youtu.be&fbclid=lwAR1eWCq2Wgh6w1jQUTs6XZA2uu1YW8B5hU75jaCpsGCMyvSKvfPh0vYfV8

 

Clas 2/3 – Leasan 3

An-diugh tha sinn a’ cluiche geama le Granaidh Ruitheam. Tha sinn a’ taghadh am pàtrain ruitheamach a tha ceart.

Today we are playing a game with Granny Rhythm. We are listening to a 4 beat ta and te te rhythm and choosing the correct pattern.

Clas 4 – Leasan 3

Tha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ leughadh agus a’ seinn seirmean goirid le do, re agus mi.

We are learning how to read and sing short melodies with do, re and mi. 

Clas 5/6-

An-diugh tha sinn ag ionnsachadh ri bhith a’ seinn an sgàla pentatonic nar cinn le geama goirid.

Today we are learning to sing the pentatonic scale internally (in our heads) with a short game.