Ag ionnsachadh mu dheidhinn An Danmhairg & Alba san Sgoil Àraich.

An Danmhairg

An t-seachdain seo san sgoil àraich bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cò ris a tha e coltach a bhith a’ fuireach anns An Danmhairg.

Bha sinn gu math fortanach gun d’ thàinig mamaidh Emmelie a-steach dhan sgoil àraich airson innse dhuinn mu dheidhinn An Danmhairg. Dh’fheuch sinn biadh blàsta a’ rinn i, chuala sinn ceòl às An Danmhairg agus chunnaic sinn an taigh àlainn a thug i a-steach airson sealltainn dhuinn. Chòrd e rinn gu mòr.

Tòrr fiosrachaidh inntinneach
Abair biadh blàsta

This week at sgoil àraich we have been learning all about Denmark. We were very fortunate that Emmelie’s mum kindly agreed to come in all tell us all about what it is like to live in Denmark. She brought in lots of lovely props and we loved tasting the tasty, Danish food she made for us to try. We listened to some Danish music and really enjoyed looking at the model house she brought in.

Alba

Bha sinn cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhinn Latha Naobh Anndra. Bha sinn ag ionnsachadh mu chultar agus nòsan na h-Alba.

Bha tòrr spòrs againn a’ dèanamh brataichean Albannach, dannsa Gàidhealach agus ag èisteachd ri sgeulachd ann an Albais. Bha sinn cuideachd ag ithe diofar bhiadh Albannach mar bhrochan, aran coirce  agus taigeis gach latha.

Abair spòrs a bh’ againn a’ dèanamh dannsa cèilidh
Latha Naobh Anndra

We have also been celebrating St Andrew’s Day. We were learning about Scottish customs and enjoyed making  Scottish flags and doing some cèilidh dancing and highland dancing. We also heard a story in Scots and enjoyed tasting different Scottish foods such as porridge, oatcakes and haggis for snack.

A’ Cumail Fallain anns a’ Ghrèin

Mar phàirt de ‘Sun Awareness Week’, thàinig a Bh’Uas Cowell-Smith (mamaidh Arley agus Eryn) a-steach an t-seachdainn seo a bhruidhinn rinn mu dheidhinn a bhith cumail sàibhailte is fallain anns a’ ghrèin.  Dh’innse i dhuinn mu cho cudthromach ‘s a tha e leigheas grèine agus ad a chleachdadh nuair a tha a’ ghrian ann.  ‘S e ‘SPLAT, HAT, WRAP!’ abairt an là.

Sgoil-àraich: Faclair

An t-Earrach

An t-Earrach   (an chay-rachgh)      Spring

blàth                    (blAAAh)              blossom

maothan           (mooh-an)            bud

flùr                       (flOOOr)                flower

fàs/ a’ fàs         (fAAAs/ ah fAAs)    grow/growing

uisge                  (oosh-ka)               rain

bogha-frois   (boa-frosh)            rainbow

lòn                       (lOHn)                      puddle

boiteag             (boy-chak)            worm

eun                     (ee-un)                     bird

An t-Earrach

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an Earraich anns an Sgoil-àraich.

An t-Earrach

(an cher-rach)

The Spring

 Tha an t-Earrach an seo!

 (Ha an cher-rach an show)

Spring is here!