C5 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20

Madainn mhath / feasgar math C5!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 3a agus ag ionnsachadh mu dheidhinn fuaimreagan-cuideachaidh neo-fhaicsinneach an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C5! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 3a and learning about invisible helping vowels this week.  This is the last lot of support for learning work I will post before the summer holidays, so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

Continue reading “C5 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20”

C7 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20

Madainn mhath / feasgar math C7!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 3a agus ag ionnsachadh mu dheidhinn fuaimreagan-cuideachaidh neo-fhaicsinneach an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora  – no mus tèid sibh don àrd-sgoil! – ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C7! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 3a and learning about invisible helping vowels this week.  This is the last lot of support for learning work I will post before the summer holidays – and before you move on up to high school! – so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

Continue reading “C7 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20”

C6 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20

Madainn mhath / feasgar math C6!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 3a agus ag ionnsachadh mu dheidhinn fuaimreagan-cuideachaidh neo-fhaicsinneach an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C6! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 3a and learning about invisible helping vowels this week.  This is the last lot of support for learning work I will post before the summer holidays, so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

Continue reading “C6 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20”

Outside Fun – 2.6.20

Tha sinn air cluinntinn gu bheil iomagain air cuid a-nis mu dheidhinn a bhith a’ dol a-mach às an taigh leis a h-uile rud a tha a’ tachart.  ‘S mar sin, rinn aon de na tidsearan leabhran airson beagan misneachd a thoirt dhaibh agus airson innse carson a tha e math dhuinn a bhith a’ dol a-mach mas urrainn dhuinn agus mar a chùmas sinn  sinn-fhèin sàbhailte fhad’ s a tha sinn a-muigh.  Seo ceanglaichean ris an leabhran ann an Gàidhlig agus ann am Beurla.

We have heard that some people have become anxious about going outside their houses with everything that is going on.  So one of our teachers put together a wee booklet to hopefully allay some of their fears and explain why it is good for us to go outside if we are allowed to and how we can keep ourselves safe.  Links to both Gaelic and English versions of the booklet are given below:

Spors a-muigh                 Outside Fun

C5 taic ionnsachaidh 1.6.20

Hai C5!   Ciamar a tha sibh?  Tha mi an dòchas gu bheil na laithean grianach a’ còrdadh ribh!  ‘S e an t-Òg-mhios a th’ann mu thràth!

Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine.  Feuch an obair fonaigs an toiseach an turas seo, ach feuch beagan obair air na facail chumanta cuideachd ma tha ùine gu leòr agad.  Cuimhnich gu bheil e nas fhurasta rudan ionnsachadh ma nì thu beagan obair air gu tric.

Here is your support for learning work for this week.  Try the phonics work first this week, but try and do a wee bit of work on learning to spell some of the sight words too.   Have a go at teaching somebody in your family some of the sight words you are working on and remember, most people learn best by practising little and often.

Continue reading “C5 taic ionnsachaidh 1.6.20”

C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20

Fàilte air ais C3!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a agus leis an digraf rr an t-seachdain seo.

Welcome back C3! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2a and with the digraph rr this week.

Continue reading “C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20”

C7 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20

Ciamar a tha sibh?  Tha mi an dòchas gu bheil na laithean grianach seo a’ còrdadh ribh!  ‘S e an t-Òg-mhios a th’ann mu thràth!

Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine.  Feuch an obair fonaigs an toiseach an turas seo, ach feuch beagan obair air na facail chumanta a  dhèanamh cuideachd ma tha ùine gu leòr agad.  Cuimhnich gu bheil e nas fhurasta rudeigin ionnsachadh ma nì thu beagan obair air gu tric.

Here is your support for learning work for this week.  Try the phonics work first this week, but try and do a wee bit of work on learning to spell some of the sight words too.   Have a go at teaching somebody in your family some of the sight words you are working.  Remember that most people learn best by practising little and often.

Continue reading “C7 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20”

C6 – taic-ionnsachaidh 1.6.20

 Ciamar a tha sibh?  Tha mi an dòchas gu bheil na laithean grianach seo a’ còrdadh ribh!  ‘S e an t-Òg-mhios a th’ann mu thràth!

Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine.  Feuch an obair fonaigs an toiseach an turas seo, ach feuch beagan obair air na facail chumanta a  dhèanamh cuideachd ma tha ùine gu leòr agad.  Cuimhnich gu bheil e nas fhurasta rudeigin ionnsachadh ma nì thu beagan obair air gu tric.

Here is your support for learning work for this week.  Try the phonics work first this week, but try and do a wee bit of work on learning to spell some of the sight words too.   Have a go at teaching somebody in your family some of the sight words you are working.  Remember that most people learn best by practising little and often.

Continue reading “C6 – taic-ionnsachaidh 1.6.20”